Ali lahko delodajalec odreče delavcu izrabo letnega dopusta

Ali lahko delodajalec odreče delavcu izrabo letnega dopusta

Ali lahko delodajalec odreče delavcu izrabo letnega dopusta

17. 05. 2024

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 9. 5. 2024, www.findinfo.si, Avtor: mag. Suzana Pisnik

Pravica do letnega dopusta je ena temeljnih socialnih pravic delavca. Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja, kot to izhaja iz prvega odstavka 159. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1).

Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.[1] Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.[2] Delavec ima pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.[3] Se pa lahko daljše trajanje letnega dopusta (minimalno trajanje je torej 4 tedne) določi s kolektivno pogodbo ali s pogodbo o zaposlitvi.

Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve, kot to izhaja iz prvega odstavka 161. člena ZDR-1. Če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec dogovorita drugače.[4] Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta.[5]

Delavec lahko izkoristi letni dopust v več delih, pri čemer mora en del letnega dopusta trajati najmanj dva tedna.[6] Delodajalec lahko zahteva od delavca, da planira izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.[7] Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.[8] Delavec ima pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, do 31. marca leta, ki sledi letu, v katerega je možen prenos letnega dopusta v skladu s prejšnjim odstavkom.[9]

Namen letnega dopusta je, da je namenjen rekreaciji in počitku delavca in se izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti. Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic.[10] Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo.[11]

Delodajalec mora pri odločanju izrabe letnega dopusta upoštevati predvsem potrebe delovnega procesa, možnosti za počitek in rekreacijo delavca in družinske obveznosti delavca. Delodajalec ne more enostransko odrejati letnega dopusta, saj gre za pravico delavca, ki jo je pridobil s sklenitvijo delovnega razmerja.

Delavec je tisti, ki za izrabo letnega dopusta zaprosi delodajalca, edina pristojnost delodajalca v zvezi s tem pa je, da mu to lahko odreče, če delovni proces tega ne omogoča. Glede na navedeno lahko delodajalec delavcu odreče izrabo letnega dopusta po drugem[12] in tretjem odstavku[13] 163. člena ZDR-1, če bi odsotnost delavca resneje ogrozila delovni proces,[14] kar pomeni, da je zavrnitev koriščenja letnega dopusta možno razlagati restriktivno kot izjemo in ne kot pravilo.

Vir: mag. Suzana Pisnik, Ali lahko delodajalec odreče delavcu izrabo letnega dopusta, FinD-INFO članki.

***

 • [1] Kot to izhaja iz drugega odstavka 159. člena ZDR-1.
 • [2] Kot to izhaja iz tretjega odstavka 159. člena ZDR-1.
 • [3] Kot to izhaja iz četrtega odstavka 159. člena ZDR-1.
 • [4] Kot to izhaja iz drugega odstavka 161. člena ZDR-1.
 • [5] Kot to izhaja iz tretjega odstavka 159. člena ZDR-1.
 • [6] Kot to izhaja iz prvega odstavka 162. člena ZDR-1.
 • [7] Kot to izhaja iz drugega odstavka 162. člena ZDR-1.
 • [8] Kot to izhaja iz tretjega odstavka 162. člena ZDR-1.
 • [9] Kot to izhaja iz četrtega odstavka 162. člena ZDR-1.
 • [10] Kot to izhaja iz drugega odstavka 163. člena ZDR-1.
 • [11] Kot to izhaja iz tretjega odstavka 163. člena ZDR-1.
 • [12] Drugi odstavek 163, člena ZDR-1 določa, da imajo starši šoloobveznih otrok pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic.
 • [13] Tretji odstavek 163. člena ZDR-1 določa, da ima delavec pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo.
 • [14] Kot to izhaja iz četrtega odstavka 163. člena ZDR-1.

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Nazaj