Aktualni javni razpisi

Aktualni javni razpisi

Aktualni javni razpisi

23. 12. 2016

Preverite, kateri javni razpisi so trenutno odprti.

Razpisovalec

Naziv razpisa

Namen

Rok za prijave

Datum objave

SPIRIT Slovenija, javna agencija

Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1«

Sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« (»Seal of Excellence«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Roki za oddajo vlog so:

13. 1. 2017,

15. 5. 2017,

15. 5. 2018 in

15. 5. 2019.

9. 12. 2016

SPIRIT Slovenija, javna agencija

Javni razpis »Pilotni/demonstracijski projekti - I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije«

Sofinanciranje izvajanja PD projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih rezultat morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju.

24. 2. 2017

25. 11. 2016

SPIRIT Slovenija, javna agencija

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017

Sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

2. rok: 8.12.2016, 3. rok: 11.1.2017 in 4. rok: 15.2.2017

12. 10. 2016

SPIRIT Slovenija, javna agencija

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo na nov tuj trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšajo odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran tuj trg ter znižuje vstopne stroške.

2. odpiranje 27. 1. 2017 do 13.00 ure in 3. odpiranje 2. 6. 2017 do 13.00 ure

4. 7. 2016

SPIRIT Slovenija, javna agencija

Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 - prvi kapitalski vstopi (TNI 16/17)

Dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije pri prvih kapitalskih vstopih tujih investitorjev, ki jih bodo prijavitelji - pravne osebe, ki imajo sedež zunaj Republike Slovenije, ali fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče zunaj Republike Slovenije - nerezidenti izvajali na ozemlju Republike Slovenije.

do 27. 3. 2017 oziroma do porabe predvidenih proračunskih sredstev

1. 7. 2016

Zavod RS za zaposlovanje

Prvi izziv 2015

Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih s stalnim prebivališčem v Vzhodni Sloveniji.

31. 3.2017

1. 12. 2015

Zavod RS za zaposlovanje

Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja.

31. 5. 2017 oziroma do porabe sredstev

25. 3. 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Namen razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

do objave zaključka na spletnih straneh

9. 5. 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za odpravo škode in obnovo gozda

Podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

do objave zaključka na spletnih straneh

4. 7. 2016

Zavod RS za zaposlovanje

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 2016/2017

Namen javnega povabila je izvedba usposabljanja na delovnem mestu za brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu.

31. 5. 2017

21. 7. 2016

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Razvoj produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, program pa bo spodbujal tudi sodelovanje med javnimi in nevladnimi organizacijami za razvoj skupnih rešitev na področju varstva okolja, zdravstvenih in socialnih storitev, zaposlovanja in kulture ter pomagal izboljšati institucionalno sposobnost organizacij, ki bodo vključene v program.

3. rok - začetek leta 2017

20.12.2015

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0

Vzpostavitev povezave med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere.

07.12.2016 do 12. ure

30. 9. 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016

Naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

1. 2. 2017

2. 11. 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih.

1. 2. 2017

2. 11. 2016

Ministrstvo za infrastrukturo

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020

Finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (DO OVE) in mikro sisteme DO OVE.

1. odpiranje do 29. 12. 2016. Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: marcu, juniju, septembru in decembru. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 7. 6. 2018.

15. 11. 2016

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij

Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja regijske sheme kadrovskih štipendij, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, upravičenci (izvajalci javnih pooblastil) in državo. Cilj regijske sheme kadrovskih štipendij je šolanje mladih za potrebe gospodarstva, zaposlovanja v gospodarstvu in s tem preprečitev odseljevanja mladih iz statistične regije.

21. 12. 2016

18. 11. 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016

Podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

Nazaj