Dohodnina 2021

Dohodnina 2021

Dohodnina 2021

16. 02. 2021

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčeni so vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po Zakonu o dohodnini (dediščine, dobitki od iger na srečo …) in tisti, ki so po navedem zakonu oproščeni plačila dohodnine (otroški dodatek, dodatek za veliko družino, določene pomoči in subvencije …).

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčeni so vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po Zakonu o dohodnini (dediščine, dobitki od iger na srečo …) in tisti, ki so po navedem zakonu oproščeni plačila dohodnine (otroški dodatek, dodatek za veliko družino, določene pomoči in subvencije …).

Dohodnino plačujejo fizične osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

FURS pojasnjuje kdaj se šteje, da ima dohodek vir v Sloveniji in je opredeljen v Zakonu o dohodnini.

Dohodnino plačujemo:

- na podlagi letne odmere, ki od leta 2008 (za odmero 2007) poteka na podlagi informativnih izračunov dohodnine (IID), ki jih zavezanci prejmejo na dom - med letom se plačuje akontacija dohodnine. Tako se obdavčujejo:

  • dohodek iz zaposlitve,
  • dohodek iz dejavnosti (če se davčna osnova ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov),
  • dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti,
  • dohodek iz prenosa premoženjske pravice,
  • drugi dohodki;

- cedularno - plačani davek je dokončen in se dohodki ne vštevajo v letno davčno osnovo. Tako se obdavčujejo:

  • dohodek iz dejavnosti (če se davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov),
  • dohodek iz kapitala (obresti, dividende, dobiček iz kapitala),
  • dohodek iz oddajanja premoženja v najem.

Dohodnino na letni ravni ugotovi davčni organ z odločbo za osebe, ki ugotavljajo dohodnino kot dohodek iz zaposlitve - informativni izračun dohodnine (IID).

Osebe, ki ugotavljajo dohodnino kot dohodek iz dejavnosti pa na podlagi oddanega zaključnega poročila, izkaza poslovnega izida oziroma letnega poročila, ki ustreza izkazu poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid, na podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi standardi (SRS).

Vsi poslovni subjekti, ki v Sloveniji opravljajo dejavnost morajo oddati davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) - podjetja, zadruge, zavodi…. in davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) najkasneje letos do 31.3.2021 za leto 2020.

Samostojni podjetniki, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov (in dejanskih ali normiranih odhodkov), oddajajo Obračun DohDej.

Obračun DohDej morajo davčni zavezanci obvezno predložiti v elektronski obliki, preko sistema eDavki (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11861).

Tisti zavezanci, samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih stroškov pa tudi Zaključno poročilo AJPES / FURS.

Na podlagi oddanega zaključnega obračuna za preteklo leto se ob upoštevanju vseh prihodkov in davčno priznanih odhodkov pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih stroškov in na podlagi vseh prihodkov in normiranih odhodkov pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov in na podlagi že plačane akontacije dohodnine naredi poračun. V primeru, da je zavezanec preplačal se mu preplačan dohodnina vrne. V primeru, da so prihodki presegli načrtovano pa zavezanec doplača razliko premalo odvedene dohodnine.

Za tekoče leto lahko zavezanec spremeni način ugotavljanja davčne osnove, le to priglasi na način in v roku, ki ga predpisuje ZDavP-2, zavezanec, ki že posluje najkasneje do 31. marca tekočega leta, torej za leto 2021 do 31.3.2021. Način ugotavljanja davčne osnove se upošteva za vodenje knjig od 1.1.2021.

Zavezanci / podjetja in samostojni podjetniki, ki bodo v letu 2021 ugotavljali dohodek iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, bodo plačevali akontacijo dohodnine na podlagi podatkov o prihodkih v preteklem letu, torej 2020 po cedularni stopnji (dohodki obdavčeni na ta način, se ne vključujejo v letno davčno osnovo za odmero dohodnine, gre za enkratno in dokončno obdavčitev, brez upoštevanja olajšav), po proporcionalni stopnji v višini 20% na razliko med dejanskimi prihodki in normiranimi odhodki v višini 80% prihodkov.

Zavezanci, ki na novo začenjajo z opravljanjem dejavnosti in želijo ugotavljati dohodek iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov pa bodo akontacijo dohodnine plačevali na podlagi napovedanih, predvidenih prihodkov v letu 2021.

Zavezanci / podjetja in samostojni podjetniki, ki bodo v letu 2021 ugotavljali dohodek iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, bodo plačevali akontacijo dohodnine na podlagi podatkov iz oddaje zaključnega poročila o prihodkih in odhodkih v preteklem letu, torej 2020.

Stopnja obračuna akontacije dohodnine se obračuna glede na Lestvico za odmero dohodnine in olajšave za leto 2021, ki je objavljena na FURS.

Vir: www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/#c4618

Zavezanci, ki bodo v letu 2021 ugotavljali dohodek iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, so upravičeni in pri ugotavljanju davčne osnove upoštevajo davčne olajšave (splošna davčna olajšava, olajšava z vzdrževanje družinske člane in druge davčne olajšave po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in Zakonu o dohodnini (ZDoh-2).

Viri:

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Nazaj