Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij

Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij

01. 06. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 42, Datum: 28.5.2010, Stran: 1256

Predmet razpisa: Namen razpisa je vzpodbujanje izvedbe aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki se nanašajo na izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v turističnih destinacijah. Ministrstvo za gospodarstvo želi s tem javnim razpisom ob upoštevanju RNUST zagotoviti ključne pogoje za pospešen razvoj turizma v turističnih destinacijah in okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, opredeljenih v osnutku modela vzpostavitve in delovanja regionalnih destinacijskih organizacij, ki delujejo na območju razvojne regije in izvajajo operativno, razvojno, distribucijsko in promocijsko funkcijo na področju turizma v regiji, skladno z RNUST.

Predmet sofinanciranja bo izvajanje naslednjih aktivnosti po funkcijah regionalnih destinacijskih organizacij:

1. Promocijska funkcija:

– Promocija in nastopanje na tujem in domačem trgu.

2. Distribucijska funkcija:

– Vključitev v obstoječe in razvijajoče se distribucijske poti informacijske tehnologije.

3. Razvojna funkcija:

– Priprava strategije razvoja turistične destinacije,

– Oblikovanje trženjske znamke (znamk) turistične destinacije.

4. Operativna funkcija:

– Oblikovanje integralnih in tematskih turističnih proizvodov na ravni turistične destinacije.

Prijavitelj mora predložiti osnutek modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije, v katerem bodo zajete aktivnosti s področja vseh funkcij regionalne destinacijske organizacije. Prijavitelj mora predložiti tudi izjavo odgovorne osebe pristojnega organa organizacije o potrditvi modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis za ta namen se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije (izjema opisana v točki 4.3), ki ima obliko zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, neprofitne regionalne razvojne agencije ali druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma.

Več o pogojih za sodelovanje najdete v razpisu.

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 4.200.000 EUR.

Koriščenje sredstev bo mogoče v letih 2010, 2011, 2012 in 2013.

V letu 2010 bo na voljo predvidoma 700.000 EUR, v letu 2011 predvidoma 1.500.000 EUR, v letu 2012 predvidoma 1.500.000 EUR in v letu 2013 predvidoma 500.000 EUR. Koriščenje sredstev bo možno do porabe oziroma do 15. 10. 2013.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo

Rok: Razpis bo odprt do porabe sredstev.

Prvo odpiranje prispelih vlog bo 17. 6. 2010. Naslednja odpiranja bodo 30. 9. 2010 in 28. 2. 2011. Datumi bodo objavljeni tudi na spletni strani ministrstva: www.mg.gov.si.

Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo pravočasno priporočeno oddane po pošti dva dni pred odpiranjem (prvo odpiranje: do vključno 15.6.2010) oziroma vloge, ki jih bodo vlagatelji osebno dostavili v vložišče ministrstva do 15.6.2010, najkasneje do 14. ure.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan, od 8. do 16. ure, Kontaktna oseba: Suzana Turk, Tel: (01) 400-33-20, E-mail: suzana.turk@gov.si in na spletni strani ministrstva: www.mg.gov.si. Odgovori na vprašanja prijaviteljev bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo in bodo predstavljali del razpisne dokumentacije.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010042.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj