Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2014

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2014

15. 04. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 25, Datum: 11. 4. 2014, Stran: 1082

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so sredstva Nove kreditne banke Maribor d.d., Banke Koper d.d. in Abanke Vipa d.d. in proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2014 sofinancirala obrestno mero.

Upravičenci morajo pridobljena kreditna sredstva vložiti v razvoj, razširitev ali posodobitev poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti ter odpiranje novih ali ohranjanje obstoječih delovnih mest, povezanih z investicijo v Občini Tolmin, oziroma za financiranje obratnih sredstev, in sicer za naslednje namene:

a. investicije v:

  • nakup zemljišča,
  • nakup, graditev, rekonstrukcijo ali adaptacijo poslovnih prostorov,
  • nakup opreme – osnovnih sredstev,

b. financiranje obratnih sredstev: nakup materiala.

Več o predmetu javnega razpisa

Pogoji za sodelovanje: Za kredite lahko zaprosijo naslednji upravičenci:

  • mikro podjetja,
  • mala podjetja in
  • samostojni podjetniki posamezniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev proračuna Občine Tolmin, namenjena subvenciji obrestne mere v letu 2014, znašajo 50.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Tolmin

Rok: Razpis je odprt do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih subvenciji obrestne mere v letu 2014, oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge, tj. do vključno petka, 6. junija 2014 do 12. ure.

Dodatne informacije: Zainteresirani prosilci lahko dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobijo:

  • na Občini Tolmin, Kontaktna oseba: Janja Bičič, Tel: (05) 381-95-30, vsak delovni dan, med 8. in 14. uro ali na e-naslovu: janja.bicic@tolmin.si,
  • na Banki Koper d.d., Poslovalnica Tolmin, Trg maršala Tita 7, Tolmin, Kontaktna oseba: Katja Štrukelj Valentinčič, Tel: (05) 388-41-51, vsak delovni dan med 8.30 in 16.30,
  • na Abanki Vipa d.d., Poslovalnica Tolmin, Mestni trg 5, Tolmin, Kontaktna oseba: Klavdija Rot, Tel: (05) 381-08-13, vsak delovni dan med 8.30 in 12. uro ter med 14. in 17. uro,
  • na Novi KBM d.d., Trg maršala Tita 14, Tolmin, Kontaktna oseba: Melanija Grahelj, Tel: (05) 331-71-37, vsak delovni dan med 8. in 15.30.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo, skupaj s predpisanimi prijavnimi obrazci in seznamom zahtevane dokumentacije za odobritev kredita, lahko zainteresirani prosilci od dneva objave razpisa dalje dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v tajništvih Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin.

Razpisna dokumentacija je dostopna tudi spletni strani Občine Tolmin: www.tolmin.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj