Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

25. 03. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 20, Datum: 21. 3. 2014, Stran: 822

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanja ali ohranjanja delovnih mest povezanih z začetno investicijo.

Investicija se mora izvajati na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (v nadaljevanju: upravičeno območje).

Več

Upravičeni stroški so po tem javnem razpisu:

  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
  • gradbena in obrtniška dela,
  • nakup objektov in zemljišč.

Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov je v razpisni dokumentaciji (v Navodilu prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis, v poglavju 2.7., podrobnejša opredelitev neupravičenih stroškov pa v poglavju 2.8).

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki so na dan oddaje vloge na ta javni razpis registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 - popr., 26/07 - ZSDU-B, 33/07 - ZSReg-B, 67/07 - ZTFI, 100/07 - popr., 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 Skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 Odl. US:U-I-311/11-16 in 82/13) in imajo na dan oddaje vloge registriran sedež in/ali podružnico ter bodo izvedla investicijo vsaj v eni od naštetih občin: Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Dodatna podrobnejša opredelitev upravičenih prijaviteljev je v razpisni dokumentaciji (v Navodilu prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis, v poglavju 2.3.1).

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2014 znaša 1.500.000 €, za leto 2015 pa 1.428.985 €.

Okvirna višina sredstev po posameznih sklopih:

 

2014 v €

2015 €

SKLOP A

400.000

428.985

SKLOP B

1.100.000

1.000.000

SKUPAJ

1.500.000

1.428.985

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog je 28. 4. 2014, do 12. ure.

Dodatne informacije: Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani MGRT. Odgovorjena bodo le vprašanja poslana pisno na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako št.: »4300-79/2013/«, najkasneje do 18. 4. 2014, do 10. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni 23. 4. 2014, do 15. ure.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na spletni strani MGRT: www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/. Na spletni strani MGRT objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj