Javna dražba za prodajo nepremičnin - Mestna občina Maribor

Javna dražba za prodajo nepremičnin - Mestna občina Maribor

25. 05. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 40, Datum: 21.5.2010, Stran: 1197

Predmet razpisa: Predmet prodaje in izklicna cena:

1. poslovni prostor št. A2, ulični na Koroški cesti 53, v izmeri 26,05 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 29. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/2, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.

Izklicna vrednost: 31.500,00 €.

2. poslovni prostor št. A3, ulični v IV. gradbeni fazi na Koroški cesti 53, v izmeri 41,50 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 30. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/3, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.

Izklicna vrednost: 33.200,00 €.

3. poslovni prostor št. E1, ulični v IV. gradbeni fazi na Koroški cesti 57, v izmeri 84,88 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 129. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/31, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.

Izklicna vrednost: 67.900,00 €.

4. poslovni prostor št. E2, ulični v IV. gradbeni fazi na Koroški cesti 57, v izmeri 48,90 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 130. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/32, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.

Izklicna vrednost: 41.600,00 €.

5. poslovni prostor št. E3, ulični v IV. gradbeni fazi na Koroški cesti 57, v izmeri 47,65 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 131. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/33, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.

Izklicna vrednost: 38.100,00 €.

6. stanovanje št. 1 v I. etaži na Koroški cesti 53b, v izmeri 37,50 m2, številka stavbe 2171, identifikacijska št. stanovanja: 710. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/427, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom.

Izklicna vrednost: 52.500,00 €.

7. stanovanje št. 2 v I. etaži na Koroški cesti 53b, v izmeri 37,50 m2, številka stavbe 2171, identifikacijska št. stanovanja: 711. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/428, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom.

Izklicna vrednost: 52.500,00 €.

8. stanovanje št. 3 v I. etaži na Koroški cesti 53b, v izmeri 37,50 m2, številka stavbe 2171, identifikacijska št. stanovanja: 712. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/429, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom.

Izklicna vrednost: 52.500,00 €.

9. stanovanje št. 5 v I. etaži na Koroški cesti 53b, v izmeri 39,90 m2, številka stavbe 2171, identifikacijska št. stanovanja: 714. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/431, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje ni zasedeno.

Izklicna vrednost: 55.900,00 €.

10. stanovanje št. 6 v I. etaži na Koroški cesti 53b, v izmeri 39,90 m2, številka stavbe 2171, identifikacijska št. stanovanja: 715. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/432, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom.

Izklicna vrednost: 55.900,00 €.

11. stanovanje št. 7 v I. etaži na Koroški cesti 53b, v izmeri 39,20 m2, številka stavbe 2171, identifikacijska št. stanovanja: 716. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/433, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom.

Izklicna vrednost: 54.900,00 €.

12. garažno mesto št. K3-GM 90 v III. kletni etaži na Koroški cesti 53-57, v izmeri 13,00 m2, števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 546. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/356, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto je zasedeno z najemnikom.

Izklicna vrednost: 6.900,00 €.

13. garažno mesto št. K3-GM 91 v III. kletni etaži na Koroški cesti 53–57, v izmeri 12,50 m2, števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 547. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/357, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto je zasedeno z najemnikom.

Izklicna vrednost: 6.900,00 €.

14. garažno mesto št. K3-GM 92 v III. kletni etaži na Koroški cesti 53–57, v izmeri 13,00 m2, števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 548. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/358, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto je zasedeno z najemnikom.

Izklicna vrednost: 6.900,00 €.

15. garažno mesto št. K3-GM 93 v III. kletni etaži na Koroški cesti 53–57, v izmeri 13,00 m2, števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 549. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/359, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto je zasedeno z najemnikom.

Izklicna vrednost: 6.900,00 €.

16. garažno mesto št. K3-GM 94 v III. kletni etaži na Koroški cesti 53–57, v izmeri 12,50 m2, števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 550. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/360, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto je zasedeno z najemnikom.

Izklicna vrednost: 6.900,00 €.

17. garažno mesto št. K3-GM 95 v III. kletni etaži na Koroški cesti 53–57, v izmeri 13,00 m2, števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 551. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/361, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto je zasedeno z najemnikom.

Izklicna vrednost: 6.900,00 €.

18. garažno mesto št. K3-GM 96 v III. kletni etaži na Koroški cesti 53–57, v izmeri 13,00 m2, števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 552. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/362, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto je zasedeno z najemnikom.

Izklicna vrednost: 6.900,00 €.

19. garažno mesto št. K3-GM 97 v III. kletni etaži na Koroški cesti 53–57, v izmeri 12,50 m2, števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 553. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/363, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto je zasedeno z najemnikom.

Izklicna vrednost: 6.900,00 €.

20. stavba z dvoriščem na Dupleški cesti 61, in sicer: stavba (stavbišče, v izmeri 52,00 m2), številka stavbe 503, dvorišče, v izmeri 110,00 m2, oboje parcelna števila 555, št. ZK vložka 723, k.o. Brezje. Stavba je zasedena z najemnikom.

Izklicna vrednost: 14.600,00 €.

21. Poslovne prostore oziroma del stavbe z dvoriščem na Lackovi 216, solastniški delež KS Pekre do 45/400 in solastniški delež KS Limbuš do 55/400, kar v naravi predstavlja 3 pisarne, v izmerah: 24,78 m2, 17,47 m2 in 31,27 m2, v objektu na parc. št. 396.S, št. ZK vložka 963, v k.o. Limbuš, ID stavbe 364. V navedenem objektu je pet solastnikov, KS Pekre, KS Limbuš in Mestna občina Maribor s posebnim vhodom ter Telekom Slovenije d.d. in Pošta Slovenije d.o.o., ki imata ločene vhode in prostore s predkupno pravico pri prodaji. Za poslovne prostore oziroma del stavbe, s katerim upravljajo navedene krajevne skupnosti in Mestna občina Maribor, so hodniki in sanitarije v souporabi.

Poslovni prostori so zasedeni z najemniki.

Izklicna vrednost: 43.510,00 €.

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.

Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec.

Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe.

Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba – soba generala Rudolfa Maistra, 215/II), Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 8. 6. 2010, ob 12. uri.

Dražitelji morajo do vključno 4. 6. 2010 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene,.

Dodatne informacije: Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na telefonski številki: (02) 22-01-411. Ogled nepremičnin bo mogoč na naslednji način:

Datum

Lokacija

Ura

1. 6. 2010

Koroška cesta 53–57 (poslovni prostori)

9.00–9.30

Koroška cesta 53b (garažna mesta)

9.40–10.10

Koroška cesta 53 (stanovanja)

10.30–11.00

2. 6. 2010

Lackova cesta 216

9.00–10.00

Dupleška cesta 61

10.30–11.00

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor: www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010040.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj