Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2014

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2014

11. 03. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 17, Datum: 7. 3. 2014, Stran: 673

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in vzpodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • stalno prebivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
  • registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, samozaposlitev v obdobju od 1. 9. 2013 do 31. 5. 2014 oziroma do dneva porabe sredstev,
  • poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Slovenj Gradec vsaj eno leto,
  • dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
  • samozaposlitev mora biti realizirana za polni delovni čas,
  • samozaposlitev bo ohranjena vsaj eno leto.

Kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva, vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi. Prejemnik, ki je prejel sredstva po tem razpisu, ne more za isti namen od razpisovalca prejeti sredstev v naslednjih 3 letih. Prejemnik sredstev bo moral dokazati, da je ohranil samozaposlitev vsaj eno leto.

Vrednost razpisa: Vrednost razpisa je v višini 25.000 €.

Višina sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec, znaša 500 €.

Razpisnik: Mestna občina Slovenj Gradec

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev, rezerviranih v proračunu za leto 2014 za ta namen.

Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna komisija po vrstnem redu kot bodo prispele.

Odpiranje vlog, ki bodo prispele do 5. 6. 2014, bo 6. 6. 2014.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete Katarino Žagar, Tel: (02) 88-42-927 ali pišete na elektronski naslov: katarina@podjetniskicenter-sg.si, z navedbo »Razpis samozaposlovanje«.

Razpisna dokumentacija: Obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo vsak delovni dan v Podjetniškem centru Slovenj Gradec, objavljen pa je na spletni strani Podjetniškega centra: www.podjetniskicenter-sg.si ter tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec: www.slovenjgradec.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj