Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2010 in 2011 (KNLB 2), v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije..

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2010 in 2011 (KNLB 2), v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije..

25. 05. 2010

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2010 in 2011 (KNLB 2), v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 40, Datum: 21.5.2010, Stran: 1163

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso (v nadaljevanju: KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v vgradnjo novih KNLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir.

Vgradnja KNLB je del strategije Slovenije za doseganje načrtovanega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim protokolom. Uporaba KNLB prispeva tudi k zmanjšanju rabe fosilnih goriv ter podpira trajnostni razvoj domačega gospodarstva z ustvarjanjem novih možnosti zaslužka in zaposlitve.

Pogoji za sodelovanje:

  • Upravičenci do državne pomoči po tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št 42/06 s spremembami), Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/07), Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 s spremembami) ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS.
  • Upravičenci do subvencije po tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, (Uradni list RS, št. 61/06) ter Zakona o ustanovah, (Uradni list RS, št. 70/05; 91/05 popr.), ob pogoju, da ne gre za pridobitno dejavnost.

Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša 4.400.000 EUR.

S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v letih 2010, 2011 in 2012.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo

Rok: Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 3. 6. 2010, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog ali vrnjene prijavitelju, kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju.

Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so: 2. 9. 2010, 2. 12. 2010 in 3. 3. 2011. Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo MG v Uradnem listu ter na spletu objavil posebno obvestilo o porabi sredstev.

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 3. 3. 2011.

Dodatne informacije: Ministrstvo za gospodarstvo, Kontaktni osebi: Lojze Šubic, E-mail: lojze.subic@gov.si in mag. Jani Turk, E-mail. jani.turk@gov.si oziroma po faksu: (01) 400-33-48.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh: www.mg.gov.si v rubriki Razpisi. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom, po faksu: (01) 400-33-48 ali po elektronski pošti na naslovih: lojze.subic@gov.si in jani.turk@gov.si, do objave o porabi sredstev.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010040.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj