Javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu

Javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu

25. 05. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 40, Datum: 21.5.2010, Stran: 1161

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti, več kakor 50-odstotne invalidnosti, več kakor šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali primerljive vsote ur za najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisani v Rimu 25. marca 1957, razen proizvodov ribištva in ribogojstva, ki jih obravnava Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str 22), ter kandidirajo za pridobitev sredstev.

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za financiranje vlog prispelih na javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu znaša do 300.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog je od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, od 8. ure dalje, do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani ARSKTRP.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Obrazec in informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti tudi na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Tel: (01) 580 7792 od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010040.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj