Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov v lasti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov v lasti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

25. 02. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 14, Datum: 21. 2. 2014, Stran: 556

Predmet javne ponudbe: Najemodajalec oddaja v najem 67 poslovnih (pisarniških) prostorov, ki so navedeni v Tabeli 1 (Priloga 1). Poslovne prostore, ki so predmet najema, najemodajalec oddaja v najem posamično.

Izhodiščna najemnina v Tabeli 1 pomeni najnižjo možno oziroma izklicno ceno mesečne najemnine v € za posamezni poslovni prostor, ki jo ponudnik lahko ponudi v obrazcu Ponudba (Obrazec 2).

V poslovnih prostorih, ki so predmet najema, lahko izbrani ponudnik oziroma najemojemalec izvaja le dejavnost, ki je primerljiva z dejavnostjo najemodajalca (pisarniška dejavnost). Ponudnik mora v Ponudbi (Obrazec 2) opisno navesti, kakšno dejavnost bo izvajal v prostorih najemodajalca.

Izbrani ponudnik oziroma najemojemalec mora v celoti upoštevati poslovni čas najemodajalca in vsa ostala določila, ki so vezana na poslovanje najemodajalca (hišni red …). V nasprotnem primeru lahko najemodajalec prekine najemno pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom.

Pogodba o najemu se sklepa za posamezni poslovni prostor za obdobje petih let in bo sklenjena v roku petnajst dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.

Razpisnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Rok: Rok za oddajo ponudb je 10. 3. 2014, do 10. ure.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z najemom razpisanih poslovnih prostorov je Jure Ahačič, Tel: (01) 30-77-503 ali 041/722-608, med 8.00 in 13.00 uro, e-mail: jure.ahacic@zzzs.si.

Ogled poslovnih prostorov je možen v času uradnih ur najemodajalca po predhodni najavi pri kontaktni osebi za posamezni prostor v Tabeli 1 (Priloga 1).

Vzorec pogodbe o najemu je po predhodnem dogovoru na ogled v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Direkcija, Sektor za pravne in splošne zadeve, Oddelek za splošne zadeve, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, Kontaktna oseba: Jure Ahačič, Tel: (01) 30-70-503, 041/722-608, e-mail: jure.ahacic@zzzs.si.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj