Spremembe javnega razpisa za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja

Spremembe javnega razpisa za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja

17. 12. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 104, Datum: 13. 12. 2013, Stran: 3323

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja spremembo javnega razpisa za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja.

Besedilo javnega razpisa za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja (Uradni list RS, št. 94/13, objavljen dne 15. 11. 2013 – v nadaljevanju: javni razpis) se spremeni:

1. V točki 4.2. »Merila za izbor«, javnega razpisa se spremeni seštevek skupaj možnih točk.

1.1. Seštevek skupaj možnih točk naveden v zadnji vrstici tabele meril,

»Seštevek skupaj možnih točk: 80«

se spremeni,

»Seštevek skupaj možnih točk: 75«

1.2. Besedilo, v točki 4.2. javnega razpisa, navedeno v tretjem odstavku:

»Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezni projekt, je osemdeset točk. Izbran je lahko projekt, ki doseže najmanj petinštirideset točk.«

se spremeni,

»Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezni projekt, je petinsedemdeset točk. Izbran je lahko projekt, ki doseže najmanj štirideset točk.

1.3. Prvi stavek besedila, v točki 4.2. javnega razpisa, naveden v zadnjem (četrtem) odstavku:

»Komisija bo med projekte, ki so dosegli najmanj petinštirideset točk, razdelila sredstva glede na število doseženih točk po padajočem vrstnem redu v okviru posameznih skupin zavodov, ki so določene v 5. točki razpisa, do razdelitve celotnih razpoložljivih sredstev za javni razpis.«

se spremeni,

»Komisija bo med projekte, ki so dosegli najmanj štirideset točk, razdelila sredstva glede na število doseženih točk po padajočem vrstnem redu v okviru posameznih skupin zavodov, ki so določene v 5. točki razpisa, do razdelitve celotnih razpoložljivih sredstev za javni razpis.

2. V točki 6. »Upravičeni stroški« se črta zadnji stavek točke.

2.1. Črta se besedilo:

»Prijavitelj mora za projekte, ki se izvajajo v okviru tega programa, voditi ločeno računovodsko evidenco.«

3. V točki 7. »Način predložitve vloge in rok za oddajo« se spremeni rok za oddajo vloge.

3.1. Besedilo navedeno v drugem odstavku 7. točke:

»Rok za oddajo vloge je 16. 12. 2013.«

se spremeni,

»Rok za oddajo vloge je 10. 1. 2014.«

4. V točki 8. »Obravnava vlog, obveščanje o njihovi ustreznosti in izbor zavodov« se spremeni predviden delovni dan odpiranja vlog.

4.1. Besedilo, navedeno v prvem stavku, prvega odstavka, 8. točke javnega razpisa: »Odpiranje vlog se bo začelo predvidoma tretji delovni dan po roku za oddajo vlog, to je 19. 12. 2013, v prostorih Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.«

se spremeni,

»Odpiranje vlog se bo začelo predvidoma tretji delovni dan po roku za oddajo vlog, to je 15. 1. 2014, v prostorih Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

5. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Sprememba bo objavljena tudi na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj