Spremembe in dopolnitve Javnega povabila podjetjem za sodelovanje v »Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013«

Spremembe in dopolnitve Javnega povabila podjetjem za sodelovanje v »Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013«

26. 11. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 96, Datum: 22. 11. 2013, Stran: 3155

Spremembe in dopolnitve Javnega povabila podjetjem za sodelovanje v »Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013«, ki ga izvaja Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija, javna agencija).

V preambuli javnega povabila se v delu, ki se nanaša na programske dokumente agencije, spremenita druga in tretja alineja, tako, da se po novem glasita:

»– Odločbe št. OP RR/1/1/007-0-MGRT o dodelitvi sredstev za program »Program za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013«, izdane s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi organa upravljanja, z vsemi spremembami, z dne 22. 10. 2013 in 21. 11. 2013,

– Pogodbe št. 314-2/2013 o sofinanciranju operacije »Razvoj novih produktov v letih 2013 DO 2015«, med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija in aneksa št. 1 k tej pogodbi.«

V prvi točki javnega povabila (1. Predmet javnega povabila), se prvi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:

»Predmet javnega povabila je zbiranje posameznih prijav oziroma projektnih predlogov podjetij za sodelovanje v Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013 (v nadaljevanju RNP 2013). Prijava posameznega razvojno raziskovalnega projekta vključuje izvajanje aktivnosti eksperimentalnega razvoja z namenom ustvarjanja novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, blagovnih znamk, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj, poslovnih praks in trženja razvijajo nove, oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.«

V četrti točki javnega povabila (4. Oblika pomoči), se spremeni drugi odstavek, ki se po novem glasi:

»Končni prejemniki sredstev državne pomoči ne smejo začeti izvajati aktivnosti prijavljenega RR projekta pred rokom za oddajo projektnih predlogov na javno povabilo za posamezno odpiranje.«

Za obstoječi tretji odstavek četrte točke javnega povabila se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

 »Končni prejemniki po tej shemi so katerekoli pravne ali fizične osebe, ki so registrirane po zakonu o gospodarskih družbah (podjetja, samostojni podjetniki) in raziskovalno razvojne organizacije oziroma njihove enote, ki so registrirane za opravljanje raziskovalno razvojnih dejavnosti in izpolnjujejo vsebinske in formalne pogoje tega javnega povabila.«

V šesti točki javnega povabila (6. Pogoji za oddajo projektnega predloga na javno povabilo) se drugi odstavek spremeni, tako, da se po novem glasi:

»Prijava mora vsebovati izpolnjene obrazce, ki so del dokumentacije javnega povabila (Obrazec 1: »Prijavni obrazec«, Obrazec 2: »Podatki o prijavitelju«, Obrazec 3: »Podatki o projektu«, Obrazec 4: »Finančni načrt projekta«, Obrazec 5: »Pogodba o dodelitvi subvencije in izvedbi RR projekta«, Obrazec 6: »Predhodno vrednotenje prijave« Obrazec št. 7: »Oddaja prijave«) ter elektronsko kopijo prijave na CD-ju ali USB nosilcu. Elektronska kopija prijave mora vsebovati prijavo, ki vključuje vse obrazce razen Obrazca št. 7 v dveh oblikah, v obliki pdf in v obliki word datotek ter excel datoteke.«

V šesti točki javnega povabila (6. Pogoji za oddajo projektnega predloga na javno povabilo) se v tretjem odstavku (Pogoji za prijavitelje na javno povabilo):

– spremeni prva alinea, tako da se glasi: »– je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1 Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl. US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12 in 44/13 Odl. US: U-I-311/11-16) (podjetja, samostojni podjetniki) ali je raziskovalno razvojne organizacija oziroma njihova enota, ki je registrirana za opravljanje raziskovalno razvojnih dejavnosti in se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo«

– spremeni deseta alinea, tako da se glasi:

»– za uveljavljene stroške in izdatke ni pridobil in ne pridobiva sofinanciranja iz drugih programov Skupnosti ali nacionalnih programov ter iz drugih programskih obdobij«

– za enajsto alineo se doda nova dvanajsta alinea, ki se glasi: »– se glede na uredbo in merila za določitev velikosti podjetja, ki so določena v Prilogi 1 Uredbe komisije (ES) št. 800/2008. razvrsti v eno izmed navedenih kategorij: a) mikro in mala podjetja, b) srednje velika podjetja ter c) velika podjetja.«

V šesti točki javnega povabila (6. Pogoji za oddajo projektnega predloga na javno povabilo) se v četrtem odstavku (Pogoji za RR projekt):

– spremeni druga alinea, tako, da se po novem glasi: »– se ne sme pričeti izvajati pred rokom za oddajo projektnih predlogov na javno povabilo za posamezno odpiranje, na katerega je bila prijava oddana«

– spremeni šesta alinea, tako da se glasi: »člani projektne skupine RR projekta, za katere se bo uveljavljalo sofinanciranje, imajo dokončano najmanj VI. stopnjo izobrazbe«

– doda sedma alinea, ki se glasi: »– največ 30 % ur RR aktivnosti za katere se bo uveljavljalo sofinanciranje, lahko opravijo člani projektne skupine, ki imajo VI. stopnjo izobrazbe, preostanek ur morajo opraviti člani projektne skupine, ki imajo VII. stopnjo izobrazbe.«

V sedmi točki javnega povabila (7. Oddaja prijave na javno povabilo) se spremeni peti odstavek, tako, da se po novem glasi: »Prijave projektnih predlogov morajo prispeti na naslov agencije:

– do ponedeljka 16. 12. 2013 do 10. ure za obravnavo na prvem odpiranju,

– do srede 15. 1. 2014 do 10. ure za obravnavo na drugem odpiranju,

– do petka 14. 2. 2014 do 10. ure za obravnavo na tretjem odpiranju.«

V točki 8.2.1 Ocenjevanje in razvrščanje prijav, prispelih do prvega oziroma drugega roka za oddajo prijav se spremeni prvi odstavek tako da se po novem glasi:

 »Ocenjevanje in razvrščanje prijav, prispelih do prvega oziroma drugega roka za oddajo prijav (do ponedeljka 16. 12. 2013 oziroma do srede 15. 1. 2014:«

V točki 8.2.2 Ocenjevanje in razvrščanje prijav prispelih do tretjega oziroma kasnejšega roka za oddajo prijav se spremeni prvi odstavek tako, da se po novem glasi: »Ocenjevanje in razvrščanje prijav prispelih do tretjega, oziroma kasnejšega roka za oddajo prijav (do petka 14. 2. 2014, naslednji roki za si sledijo v roku 7 delovnih dni: Ocenjevanje vseh popolnih prijav prispelih na tretje, oziroma kasnejša odpiranja se izvede skladno z merili javnega povabila.«

V deveti točki javnega povabila (9. Viri in obdobje financiranja ter višina razpoložljivih sredstev) se spremeni zadnji odstavek tako, da se po novem glasi: »Javno povabilo se zapre ob porabi sredstev, najkasneje pa 30. 4. 2014.«

Spremenijo se prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek desete točke javnega povabila (10. Upravičeni stroški in način financiranja), tako da se po novem glasijo:

 »Predmet sofinanciranja RR projekta prijavitelja so upravičeni stroški, določeni in izračunani glede na standardni obseg stroškov na enoto, v skladu z določili javnega povabila in Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013.

Standardni obseg stroškov na enoto predstavlja strošek delovnega mesta zaposlenega raziskovalca (člana RR skupine RR projekta) za polni delovni čas na letni ravni. Kot standardni obseg stroška na enoto je upoštevana letna vrednost stroška dela za ekvivalent polnega delovnega časa raziskovalca (FTE) v kategoriji C za leto 2013, kot je določena s strani ARRS na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12) in določenih cenah ARRS za tekoče leto in znaša 60.999 EUR (Sklep ARRS št. 410-25/2013-1 z dne 25. 1. 2013). Za zaposlene (člane projektne skupine) s VI. stopnjo izobrazbe se kot strošek delovnega mesta v tem programu prizna 2/3 navedenega zneska. Vrednost 1 FTE vključuje naslednje kategorije za pokrivanje stroškov (plača, prispevki delodajalca, blago in storitve, amortizacije).

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov je vezana na velikost podjetja in je lahko maksimalno:

– 25 % za velika podjetja,

– 35 % za srednje velika podjetja,

– 45 % za mikro in mala podjetja.

Velikost podjetja se določi v skladu s Prilogo 1 Uredbe komisije (ES) št. 800/2008 z dne 9. 8. 2008. Podjetja, ki presegajo kriterije za srednja podjetja se uvrščajo med velika podjetja.

Sofinanciranje poteka na podlagi opravljenih delovnih ur članov projektne skupine, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Vrednost sofinanciranja je določena na osnovi standardnega obsega stroškov na enoto ob upoštevanju deleža sofinanciranja glede na velikost podjetja in stopnje izobrazbe zaposlenega. Znesek sofinanciranja na opravljeno delovno uro tako znaša:

 

sofinancirani standardni obseg stroškov na enoto za VII. stopnjo izobrazbe v EUR

sofinancirani standardni obseg stroškov na enoto za VI. stopnjo izobrazbe v EUR

mikro&mala podjetja

16,14 EUR/uro

10,76 EUR/uro

srednje velika podjetja

12,55 EUR/uro

8,37 EUR/uro

velika podjetja

8,97 EUR/uro

5,98 EUR/uro

«

Spremeni se enajsti odstavek desete točke javnega povabila (10. Upravičeni stroški in način financiranja), tako da se po novem glasi: »Upravičenost stroškov RR projekta končni prejemniki sredstev v posameznem obdobju financiranja dokazujejo z opravljenimi delovnimi urami in realizacijo ciljev, ki so bili načrtovani in potrjeni v prijavi za sofinanciranje RR projekta.«

V enajsti točki javnega povabila (11. Obdobje za porabo sredstev) se spremeni drugi odstavek tako, da se po novem glasi: »Agencija bo sofinancirala upravičene stroške v obliki standardnega obsega stroškov na enoto, ki so nastali od roka za oddajo projektnih predlogov na javno povabilo za posamezno odpiranje, na katerega je bila prijava oddana, do maksimalno 31. 12. 2014.«

V dvanajsti točki javnega povabila (12. Dokumentacija javnega povabila) se spremeni tretji odstavek, tako da se po novem glasi: »Dopolnjevanje projektnih predlogov ni mogoče. Agencija bo omogočila le dopolnitev tistih prijav, ki so prispele na agencijo ali bile priporočeno oddane na pošto do 25. 11. 2013 do 10. ure.«

Agencija bo čistopis javnega povabila in popravke razpisne dokumentacije na podlagi sprememb besedila javnega povabila objavila na spletnih straneh agencije: www.spiritslovenia.si.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj