Dopolnitev navodila za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti

Dopolnitev navodila za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti

19. 11. 2013

Objavljeno: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 25. 10. 2013, www.mko.gov.si

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 3. septembra javnost obvestilo, da bodo s 1. januarjem 2014 določena kmečka gospodinjstva morala začeti z obveznim vodenjem knjigovodstva za davčne namene. Zaradi spremembe določenih predpisov, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Slovenski inštitut za revizijo ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, podajajo dopolnitve navodila.

K besedilu točke 4.1.2.4 na strani 131 se na koncu tabele doda naslednje besedilo: »Če del obveznosti prispevkov za socialno varnost plača država, se zanje vzpostavi terjatev in prizna ustrezne prihodke (knjižba: 164/785).«

V točki 5.1.3. na strani 138 se v tabeli pri naslednjih sredstvih in obveznostih:

  • Nepremičnine in Premičnine (stroji in ostala oprema), črta besedilo: »zmanjšana za znesek prejetih subvencij ali državnih podpor, pridobljenih za njihov nakup«,
  • Biološka sredstva, ki so opredmetena osnovna sredstva in Zaloge, črta besedilo: »zmanjšana za znesek prejetih pogojnih državnih podpor«.
  • za besedilom Kratka obrazložitev doda novo besedilo: »povzeta iz strokovne razlage, dane s strani Slovenskega inštituta za revizijo, objavljena na spletnih straneh Slovenskega inštituta za revizijo (SIR-IUS št. 4/13, http://www.si-revizija.si).

S 1. 7. 2013 sta se začeli uporabljati novi stopnji DDV: namesto prejšnje stopnje 20% je vpeljana nova 22% in namesto nižje prejšnje stopnje 8,00% nova stopnja 9,5%. Ker sprememba velja od 1. 7. 2013 dalje, so v Navodilu, ki je bilo izdelano oktobra 2012, uporabljene  prvotne stopnje in niso upoštevane nove, veljavne od 1. 7. 2013 dalje. Zato sta v zgledih v Navodilih od str. 53 do 124 upoštevani stopnji, veljavni do zaključno 30. 6. 2013 (Ur.l. RS, št. 46/2013 ZIPRS 13/4-A).

V  prilogi: Priporočen enotni kontni načrt se za kontom 7852 doda nov konto: »7853-Financiranje obveznosti za prispevke izplačevalca«.

Elektronski dokumenti:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj