Kaj je bilanca stanja?

Kaj je bilanca stanja?

12. 11. 2013

3 2
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: TFL Glasnik, Št. 31, Datum: 5. 11. 2013, www.tax-fin-lex.si

Bilanca stanja je računovodsko poročilo o predračunskem ali uresničenem (obračunskem) obsegu in sestavi sredstev ter obveznosti do virov sredstev posameznega podjetja za določeni trenutek, presečni datum. Slovenski računovodski standard (v nadaljevanju SRS) 24.1 opredeljuje bilanco stanja kot temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku. Bilanco stanja mora podjetje, skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), obvezno sestaviti na zadnji dan poročevalskega obdobja. Za potrebe spremljanja poslovanja s strani poslovodstva, lastnikov, bank ali borze, če podjetje kotira na borzi, je potrebno sestavljati tudi medletne bilance, ki so lahko mesečne, trimesečne in polletne.

SRS 24.3 določa, da mora imeti izkaz stanja obliko dvostranske uravnotežene bilance stanja. To pomeni, da mora biti vsota sredstev v bilanci stanja enaka vsoti obveznosti do virov sredstev. Podjetje mora namreč spoštovati temeljno načelo gospodarjenja in sicer, da lahko razpolaga le s tolikšnimi sredstvi, kolikor znašajo obveznosti zanje (obveznosti do lastnikov - kapital in obveznosti do drugih - dolgovi).

Bilanca stanja je po obliki lahko:

  • vzporedna - z dvema ločenima, vzporednima besedilnima stolpcema za opis sredstev in obveznosti do virov sredstev,
  • zaporedna - z enim besedilnim stolpcem, kjer se zaporedno najprej nanizajo vsa sredstva in potem še obveznosti do virov sredstev.

Glede na obdobje, ki ga bilanca stanja predstavlja je lahko:

  • predračunska bilanca stanja, kjer so izkazane predračunske vrednosti sredstev in virov sredstev za določena bodoča obdobja ali
  • obračunska bilanca stanja, kjer so izkazane obračunske vrednosti sredstev in virov sredstev za določena pretekla obdobja.

Za analizo poslovanja je pomembno, da se predračunske in obračunske bilance sestavljajo za enaka obdobja (mesec, trimesečje, polletje, leto), da se lahko ugotavljajo odmiki od načrtovane strukture sredstev in lastninske podobe podjetja in dejansko dosežene. Analiza vzrokov za nastalo situacijo je lahko dobra podlaga za nadaljnje odločanje poslovodstva.

Zanesljivost podatkov, izkazanih v bilanci stanja je odvisna od kvalitete podatkov v glavni knjigi. Veliko večjo verodostojnost ima bilanca stanja, ki je sestavljena po uskladitvi analitičnih evidenc z glavno knjigo, uskladitvi terjatev in obveznosti s poslovnimi partnerji in izvedenem popisu sredstev in virov sredstev.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj