Tudi v letu 2014 bo dobiček pravnih oseb obdavčen s 17 % davčno stopnjo

Tudi v letu 2014 bo dobiček pravnih oseb obdavčen s 17 % davčno stopnjo

05. 11. 2013

Objavljeno: www.findinfo.si, 22. 10. 2013, Avtor: mag. Mojca Kunšek

Novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J), katere ključne določbe se bodo izvajale od 1. januarja 2014 dalje, ohranja obstoječo davčno stopnjo in razširja osebe, ki sodijo v krog obravnave tanke kapitalizacije.

Do sedaj je 32. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) določal, da se kot odhodek ne priznajo obresti od posojil, razen pri posojilojemalcih bankah in zavarovalnicah, ki so prejeta od delničarja oziroma družbenika, ki ima kadarkoli v davčnem obdobju neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu, če kadarkoli v davčnem obdobju ta posojila presegajo štirikratnik zneska deleža tega delničarja oziroma družbenika v kapitalu zavezanca, ugotovljene glede na znesek in obdobje trajanja presežka posojil v davčnem obdobju, razen če zavezanec dokaže, da bi presežek posojil lahko dobil od posojilodajalca, ki je nepovezana oseba.

Po novem pa drugi odstavek tega člena določa, da se za posojila delničarja oziroma družbenika štejejo tudi posojila osebe, ki se kadarkoli v davčnem obdobju šteje za povezano osebo tako, da ima delničar oziroma družbenik ali njegovi družinski člani hkrati neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu in tej osebi, kar pomeni, da se za povezane osebe štejejo tudi sestrske družbe. Pri opredeljevanju družinskega člana se namreč te določbe neposredno nanašajo na določbe 16. člena ZDDPO-2, ki med družinske člane uvršča zakonca ali osebo, s katero fizična oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti po določbah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, otroka, posvojenca, pastorka ali otroka osebe, s katero fizična oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti.

Pri tem še vedno velja, da za posojila delničarja oziroma družbenika štejejo tudi posojila tretjih oseb, vključno s posojili bank, za katera jamči ta delničar oziroma družbenik, oziroma če so posojila pridobljena v zvezi z depozitom tega delničarja oziroma družbenika v tej osebi oziroma banki.

Po novem se znesek deleža delničarja oziroma družbenika v kapitalu prejemnika posojila določi za davčno obdobje kot povprečje na podlagi stanja kapitala na začetku in koncu davčnega obdobja, pri čemer se za kapital upoštevajo vse sestavine kapitala po uvedenih računovodskih standardih razen čistega poslovnega izida poslovnega leta. S tem se eksplicitno vrednoti kapital glede na davčno obdobje, zaradi nove definicije kapitala pa se dovoljeni obseg posojil zmanjšuje. Čeprav bodo navedene določbe veljale šele od 1. januarja 2014, pa morajo davčni zavezanci že sedaj preveriti posojila, ki sodijo pod pravila tanka kapitalizacije in po potrebi prevrednotiti sredstva zaradi  ugotavljanja ustreznega razmerja med kapitalom in posojili.

Novela ZDDPO-2J prinaša tudi spremembe pri priznavanju prihodkov v zvezi z izvajanjem prisilne poravnave, saj črta 28. člen ZDDPO-2. Posledično se s tem spreminja tudi 37. člen ZDDPO-2, ki določa, da davčni zavezanec, ki v postopku prisilne poravnave v davčno osnovo ne vključi prihodkov zaradi prenehanja obveznosti družbe, izgubi pravico do pokrivanja davčne izgube iz preteklih let v znesku teh obveznosti. Navedena določba že velja, kar pomeni, da bodo navedeno dejstvo morali davčni zavezanci upoštevati že pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2013. Prav tako pa lahko v kratkem pričakujemo tudi spremembe temeljnega obrazca DDPO oz. Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

Nasprotniki novele ZDDPO-2J so že v fazi sprejema menili, da podjetja potrebujejo prostor in olajšave, da pride do ponovnega gospodarskega zagona, ne pa dodatne obremenitve. Pri tem so namreč opozarjali, da je pričakovani prihodek proračuna iz tega naslova relativno nizek, za podjetja v času gospodarske krize pa je obremenitev relativno (pre)visoka.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj