Oprostitev plačila prispevkov za nove samozaposlene

Oprostitev plačila prispevkov za nove samozaposlene

08. 10. 2013

Vir in informacije: Zavod mladi podjetnik, 2. 10. 2013, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Nejc Setnikar

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) od 1. julija letos uvaja tudi možnost delne oprostitve plačila prispevkov za nove samozaposlene. Oprostitev plačila prispevkov je združljiva s subvencijo za samozaposlitev.

Da bi lahko ugotovili za koga veljajo določbe ZPIZ-2 glede oprostitve plačila prispevkov za nove samozaposlene, je potrebno ločiti med samozaposlenimi osebami, družbeniki in poslovodnimi osebami, saj se določba 14. odstavka 145. člena ZPIZ-2, ki določa »delno oprostitev plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca« nanaša le na samozaposlene osebe, torej na zavarovance iz 15. člena ZPIZ-2 in ne velja za osebe, ki so zavarovane kot družbeniki. Spodaj navedene distinkcije veljajo predvsem za razjasnitev njihovih definicij, kot jih določa ZPIZ-2.

Na koncu novice sta priloženi besedili 15. in 16. člena ZPIZ-2, prav tako pa tudi določba 14. odstavka 145. člena ZPIZ-2.

Kdo so samozaposlene osebe po ZPIZ-2?

Samozaposlene osebe so:

  • samostojni podjetniki posamezniki,
  • osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost (na primer odvetniki, notarji, zasebni zdravniki, obrtniki, veterinarji itd.) in
  • kmetje.

Samo za zgoraj navedene osebe velja delna oprostitev prispevkov, kot to določa ZPIZ-2.

Kdo so družbeniki po ZPIZ-2?

To so družbeniki ali delničarji gospodarskih družb, ustanovitelji zavodov in zadrug in so poslovodne osebe, če niso zavarovane na drugi podlagi.

Kdo so poslovodne osebe po ZPIZ-2?

Za poslovodstvo se štejejo organi ali osebe, ki so po Zakonu o gospodarskih družbah ali po aktih družbe pooblaščeni, da vodijo njene posle. Za poslovodstvo se pri družbi z neomejeno odgovornostjo štejejo družbeniki in ob prenosu upravičenja tretje osebe, pri komanditni družbi komplementarji in ob prenosu upravičenja tretje osebe, pri delniški družbi uprava ali upravni odbor in pri družbi z omejeno odgovornostjo en ali več poslovodij.

Delna oprostitev plačila prispevkov po prvem vpisu v register

Na podlagi novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so lahko samozaposlene osebe delno oproščene plačila prispevkov za obvezno socialno zavarovanje:

  • v prvem letu poslovanja v višini 50 % in
  • v naslednjem letu poslovanja v višini 30 % prispevkov, obračunanih od zavarovalne osnove.

Delna oprostitev plačila prispevkov velja za samozaposlene osebe (glej zgoraj) po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register ali evidenco.

Delna oprostitev plačila prispevkov se bo lahko priznala samozaposlenim, ki bodo prvi vpis v register opravili po 1. juliju 2013. Oprostitev plačila jim bo lahko priznana za obdobje dveh let od prvega vpisa v register.

Več o pogoju t. i. "prvega vpisa v register"

Pogoj prvega vpisa izpolnjujejo samozaposleni, ki pred tem še nikoli niso opravljali samostojne dejavnosti na podlagi vpisa v katerega od predpisanih registrov. Za uveljavitev olajšave po ZPIZ-2 je pomembna prva registracija po 1. 7. 2013.

Pri tem ni pomembno v kateri register ali evidenco je vpisan zavarovanec, pomembno je le, da je z vpisom v register ali evidenco nastopila obveznost zavarovanja za samozaposlene osebe (15. člen ZPIZ-2).

Olajšavo bodo tako pridobile samozaposlene osebe, ki se bodo po 1. 7. 2013 prvič vpisale v register ali v evidenco in za katere bo od takrat dalje prvič obstajala obveznost plačila prispevkov za samozaposlene osebe. Olajšava se ne uporablja za samozaposlene osebe, ki so opravile prvi vpis pred 1. 7. 2013 kot tudi ne za tiste, ki so se do tega datuma izbrisale iz registra oziroma evidence z namenom, da se po 1. 7. 2013 ponovno prvič vpišejo v register ali evidenco.

Takšno olajšavo pridobi samozaposleni, ne glede na njen predhodni status (na primer status družbenika). V tem primeru bi nastala okoliščina, ki bi zahtevala spremembo zavarovalne podlage, kar pomeni, da bi zaradi »prednostnega vrstnega reda« obveljalo zavarovanje za samozaposlene (na podlagi 15. člena ZPIZ-2), saj zakonodaja o pokojninskem in invalidskem zavarovanju prednostno določa zavarovanje samozaposlenih oseb pred zavarovanjem družbenikov.

Združljivost s subvencijo za samozaposlitev

Delna oprostitev plačila prispevkov je združljiva s subvencijo za samozaposlitev.

Eden od pogojev za pridobitev subvencije so tudi uspešno zaključene priprave na samozaposlitev, ki vsebujejo presojo poslovne ideje in delavnico za samozaposlitev. Kandidati za pridobitev subvencije morajo registrirati poslovni subjekt in se v njem samozaposliti v 60-ih dneh po končani delavnici.

Kandidati za pridobitev subvencije, ki bodo imeli 60-dnevni rok za samozaposlitev postavljen po 1. juliju letos in bodo po tem datumu tudi registrirali poslovni subjekt, bodo torej upravičeni do obeh pomoči države: delne oprostitve plačila prispevkov in subvencije za samozaposlitev.

Kandidati, ki so že napoteni na delavnico za samozaposlitev, se morajo delavnice udeležiti v predpisanem terminu, saj se bo drugače štelo, da ne izpolnjujejo pogodbenih obveznosti, opravljena delavnica pa je eden od pogojev za pridobitev subvencije za samozaposlitev.

Tudi za kandidate, ki imajo 60-dnevni rok za samozaposlitev postavljen pred 1. julijem letos, velja, da morajo do takrat registrirati poslovni subjekt in se v njem samozaposliti, drugače izgubijo možnost za pridobitev subvencije za samozaposlitev.

Relevantne zakonske določbe

15. člen ZPIZ-2 (samozaposlene osebe):

(1) Obvezno se zavarujejo osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost.

(2) Obvezno se zavarujejo osebe, ki so v tujini vpisane v ustrezni register za opravljanje samostojne dejavnosti in se zanje v skladu s predpisi EU uporablja zakonodaja Republike Slovenije.

(3) Samozaposlene osebe se zavarujejo za polni zavarovalni čas, če ni z zakonom drugače določeno.

16. člen ZPIZ-2 (družbeniki):

(1) Obvezno se zavarujejo osebe, ki so družbenice ali družbeniki oziroma delničarji (v nadaljnjem besedilu: družbenik) gospodarskih družb, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji oziroma ustanoviteljice ali ustanovitelji zavodov ter zadrug in so poslovodne osebe, če niso zavarovane na drugi podlagi.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka se zavarujejo za polni zavarovalni čas oziroma do polnega zavarovalnega časa, če so na drugi podlagi zavarovane za manj kot polni delovni čas oziroma zavarovalni čas, če ni z zakonom drugače določeno.

14. odstavek 145. člena ZPIZ-2 (»delna oprostitev plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca«):

(14) Zavarovanci iz 15. člena tega zakona so v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 50 % zneska prispevka, obračunanega od osnove iz drugega odstavka tega člena. V naslednjih 12 mesecih so te osebe oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 % zneska prispevka, obračunanega od osnove iz drugega odstavka tega člena.

Povzeto po: www.ess.gov.si

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj