Višji prispevki za zdravstveno zavarovanje?

Višji prispevki za zdravstveno zavarovanje?

08. 10. 2013

Objavljeno: Zavod mladi podjetnik, 4. 10. 2013, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Nejc Setnikar

Predlog novele interventnega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je koalicija usklajevala 1. 10. 2013, predvideva poleg ostalih sprememb tudi povišanje prispevkov za samostojne podjetnike in tiste, ki delajo preko avtorskih in podjemnih pogodb.

*Primer: Vsak, ki preko pogodb civilnega prava zasluži na primer 783,66 evra bruto dohodka (bruto minimalna slovenska plača), bi moral v zdravstveno blagajno po novem vplačati po 81,65 evra, kar predstavlja seštevek 6,36 odstotka bruto dohodka in obveznega zdravstvenega zavarovanja v višini 31,81 evra.

Več v tabeli:

SPREMEMBE   VIŠINE PRISPEVKOV ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

 

Trenutno:

Po sprejemu zakona:

Samostojni podjetniki

min. 105 EUR mesečno

min. 125 EUR mesečno

Popoldanski s.p.

4,55 EUR mesečno

32,11 EUR mesečno

Avtorske in druge pogodbe civilnega prava

4,55 EUR mesečno

6,36 % od bruto dohodka*

Osebe, ki si same plačujejo prispevek

14,17 EUR mesečno

31,81 EUR mesečno

DOLOČITVE   NAJNIŽJE PRISPEVNE OSNOVE

Samostojni podjetniki

65 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec

Osebe, ki si same plačujejo prispevek

35 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec

Osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodb civilnega prava

zvišanje prispevne stopnje za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen iz 0,30 odstotka na 0,53 odstotka

Popoldanski s.p.-ji

zvišanje prispevne stopnje za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen iz 0,30 odstotka na 0,53 odstotka

Samostojni podjetniki

Samostojni podjetniki trenutno plačujejo prispevno stopnjo v višini 13,45 % od bruto osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji, določeni za zavarovance in stopnji, določeni za delodajalce.

Skladno s podatki ZZZS, je bilo v letu 2011 72.027 samostojnih podjetnikov, njihov skupni dobiček je tega leta znašal 441 milijonov EUR. Za to skupino zavezancev prispevna stopnja ostaja nespremenjena.

Z novelo se spremeni osnova, od katere se plačuje prispevek. Z novelo zakona se predlaga, da bo osnova za obračun prispevne stopnje osnova za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Z novelo se določa tudi najnižji znesek oziroma spodnja meja plačila prispevne stopnje na mesec, ki jo plačujejo samostojni podjetniki, za katere je to osnovna dejavnost.

Najnižji mesečni znesek, ki ga plačajo, je po novem določen pri 65 % povprečne bruto plače v oktobru na mesečni ravni in znaša 125 EUR. Do sedaj je ob minimalni osnovi bil najnižji znesek 105 EUR. Finančni učinek spremembe znaša 14,7 milijonov EUR na letni ravni.

Popoldanski s.p.-ji

Samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, t. i. popoldanski s.p.-ji (v letu 2011 jih je po podatki DURS bilo 9.609), trenutno plačujejo prispevno stopnjo za poškodbe pri delu v višini 0,30 % bruto povprečne plače (4,55 EUR na mesec). Tudi za to skupino zavezancev se prispevna stopnja za poškodbe pri delu z novelo zvišuje na 0,53 %, ki se bo obračunala od nove osnove, to je bruto povprečne plače v oktobru na mesečni ravni.

Mesečno bodo namesto 4,55 EUR za poškodbe pri delu plačevali 8,03 EUR. Poleg tega se za to skupino zavarovancev uvaja nova prispevna stopnja v višini 6,36 %, ki se obračuna od osnove 25 % bruto povprečne plače v oktobru na mesečni ravni. Prispevek iz nove prispevne stopnje znaša 24,08 EUR na mesečni ravni za posameznega zavezanca.

Skupni mesečni znesek, ki ga bodo plačevali zavezanci iz te skupine znaša 32,11 EUR oziroma 27,56 evra več kot doslej. Skupni finančni učinek spremenjenih in uvedenih prispevnih stopenj za samostojne podjetnike, ki obračunavajo normirane stroške znaša 3,2 milijona EUR na letni ravni.

Pogodbe civilnega prava (avtorska, podjemna itd.)

Po sedanji ureditvi plačujejo osebe, ki prejemajo dohodke na podlagi drugih pogodb civilnega prava, prispevno stopnjo v višini 0,30 % od bruto povprečne plače za poškodbe pri delu v višini 4,55 EUR na mesec.

Z novelo se prispevna poleg drugih pogodb civilnega prava razširja še na avtorske pogodbe, stopnja za poškodbe pri delu pa poviša na 0,53 %, osnova bo po novem prejemek. Ocena finančnega učinka iz tega naslova znaša 1,8 milijona EUR na letni ravni. Poleg tega se za to skupino zavezancev uvaja nova prispevna stopnja v višini delojemalske prispevne stopnje 6,36 %, ki se obračuna od prejemka.

Glede na podatke o dohodkih DURS iz naslova drugega pogodbenega razmerja (v njem so vključene avtorske pogodbe in druge pogodbe civilnega prava), ki so bili poslani v aprilu 2013 je bilo leta 2011 dohodkov iz tega naslova za 346 milijonov EUR. Finančni učinek uvedbe nove prispevne stopnje znaša 22 milijonov evrov na letni ravni. Na podlagi podatkov DURS-a je v letu 2011 170.223 oseb prejemalo dohodke na podlagi avtorskih pogodb in drugih pogodb civilnega prava.

Osebe, ki si same plačujejo prispevek

Osebe, ki si same plačujejo prispevek, imajo po obstoječi zakonodaji določeno prispevno stopnjo v višini 5,96 % in osnovo bruto zajamčeno plačo (14,17 EUR na mesec). Po podatkih ZZZS je bilo v letu 2012 takih zavezancev 77.540. Z novelo se predlaga spremembo osnove, ki bo po novem na ravni 35 % bruto povprečne plače v oktobru na mesečni ravni, prispevna stopnja zanje ostaja nespremenjena.

Mesečni znesek, ki ga bo ta skupina zavezancev plačevala po novem bo znašal 31,81 EUR, kar je 17,64 EUR več kot doslej. Finančni učinek spremembe znaša 16,4 milijonov EUR na leto, vendar je zaradi ocene, da je med zavezanci približno 20 % neplačnikov, ocena znižana na 13,1 miljona EUR na leto.

Vir: mz.gov.si

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj