Javno zbiranje ponudb za oddajo zunanjih oglasnih površin na avtobusih mestnega potniškega prometa LPP d.o.o. v najem

Javno zbiranje ponudb za oddajo zunanjih oglasnih površin na avtobusih mestnega potniškega prometa LPP d.o.o. v najem

26. 07. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 63, Datum: 26. 7. 2013, Stran: 2228

Predmet javnega zbranja: Predmet najema so zunanje oglasne površine na avtobusih mestnega potniškega prometa LPP d.o.o..

Oglaševanju je namenjenih 150 vozil, katerih skupna površina namenjena za oglaševanje je 10.737,00 m2.

Izbrani ponudnik bo z dnem 1. 1. 2014 prevzel 8.716,34 m2 zunanjih oglasnih površin, preostali del zunanjih oglasnih površin pa bo izbrani ponudnik prevzemal postopoma, upoštevaje obveznosti LPP d.o.o. do sedanjega najemnika, do prevzema vseh najetih površin, tj. do najkasneje 1. 10. 2014. Časovnici postopne predaje oglasnih površin na enojnih in zgibnih avtobusih sta prilogi vzorca pogodbe, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije. LPP d.o.o. bo najemnino obračunal sorazmerno glede na dejansko prevzete oglasne površine. Oglasne površine se oddajo po načelu »polno za prazno«.

Najemodajalec bo z najemnikom sklenil najemno pogodbo za obdobje 5 let.

Več

Pogoji za sodelovanje: V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodeluje domača ali tuja, fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega zbiranja ponudb in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, določene z dokumentacijo. Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba).

Razpisnik: LPP d.o.o.

Rok: Rok za oddajo ponudb je do srede, dne 21. 8. 2013 do 11. ure.

Ponudbi je obvezno potrebno priložiti originalno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 30.000 EUR.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu: www.lpp.si.

Pojasnila o vsebini dokumentacije se lahko zahtevajo po e-pošti na naslovu: polona.kos@jhl.si. Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno obvestilo ali pojasnilo, mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najmanj 7 dni pred potekom roka za oddajo ponudb. LPP d.o.o. bo pisni odgovor posredoval v najkrajšem času in ga objavil tudi na svoji spletni strani.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj