Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine - Radovljica

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine - Radovljica

26. 07. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 63, Datum: 26. 7. 2013, Stran: 2227

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje v najem je neopremljen poslovni prostor, gostinski lokal Kavarna Kino na Gorenjski cesti 19a, 4240 Radovljica, v skupni izmeri 161,00 m2, od tega 89 m2 obsega gostinski lokal, sanitarije in pomožni prostor ter 72,00 m2 zunanja terasa.

Poslovni prostor se oddaja v najem izključno za opravljanje registrirane dejavnosti na področju gostinstva, za določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja.

Izklicna cena mesečne najemnine brez obratovalnih in drugih stroškov znaša 1.000,00 € brez DDV, oziroma 712,00 € brez DDV za mesec december, januar in februar.

Več

Pogoji za sodelovanje: V tem postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost na področju gostinstva in vsaj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj v gostinstvu. Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Radovljica in do zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Radovljica, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka. Zoper ponudnika ni bil in ne sme biti uveden ali začet katerikoli od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka.

Razpisnik: Linhartova dvorana, Javni zavod Radovljica

Rok: Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 12. 8. 2013, do 9. ure.

Ponudnik mora najkasneje do petka, 9. 8. 2013 plačati varščino v višini 2.000,00 €.

Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila o pogojih javnega zbiranja ponudb in o nepremičnini interesenti dobijo po 22. 7. 2013 na sedežu najemodajalca, kontaktna oseba direktor Linhartove dvorane Jakob Kenda, Tel: (04) 537-29-14, e-pošta: jakob.kenda@ld-radovljica.si.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj