Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2013–2014

Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2013–2014

26. 07. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 63, Datum: 26. 7. 2013, Stran: 2216

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013.

Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje operacij, vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012–2014 in potrjenih s strani svetov regij, za naslednje namene:

1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura,

2. okoljska infrastruktura,

3. razvoj urbanih naselij,

4. javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih,

5. socialna infrastruktura.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičeni do sofinanciranja so v skladu z OP RR praviloma samoupravne lokalne skupnosti.

Sveti regij imajo možnost, da ob upoštevanju zakonskih določil, da kot upravičence določijo tudi regionalne razvojne agencije (ustanovljene s strani ene ali več samoupravnih lokalnih skupnosti), javne zavode, ter neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti.

Več

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem pozivu za obdobje 2013–2014 znaša 24.066.942,60 EUR.

Več

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Skrajni rok za predložitev vlog je 30. 9. 2013 (velja poštni žig 30. 9. 2013 – oddano priporočeno; pri osebni oddaji v vložišče MGRT je potrebno vloge oddati 30. 9. 2013 najkasneje do 11. ure).

Javni poziv se lahko zaključi predčasno v primeru porabe sredstev po dodeljenih kvotah v vseh regijah.

Kolikor sredstva v predvidenih rokih ne bi bila razdeljena v celoti, lahko MGRT določi dodatne roke za oddajo vlog.

Dodatne informacije: Navodila organa upravljanja so objavljena na tej spletni strani.

Vse morebitno potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in dokumentacijo poziva morajo biti zahtevane v pisni obliki, na naslov: gp.mgrt@gov.si. Odgovori se podajajo v pisni obliki v rubriki »Vprašanja in odgovori« na spletni strani MGRT, pri besedilu javnega poziva. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve dokumentacije javnega poziva. Vprašanja je mogoče posredovati do 10. 9. 2013, zadnja verzija odgovorov bo objavljena 15. 9. 2013.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/ ali vsak delovni dan med 9. in 12. uro na sedežu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, 6. nadstropje (glavna pisarna).

Dokumentacija javnega poziva se lahko posreduje tudi po e-pošti, na podlagi zahteve potencialnega vlagatelja, poslane na e-naslov: gp.mgrt@gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj