Javni razpis za financiranje investicijskih projektov podjetniškega značaja in projektov na področju kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti

Javni razpis za financiranje investicijskih projektov podjetniškega značaja in projektov na področju kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti

23. 04. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 33, Datum: 23.4.2010, Stran: 900

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada upravičencem:

a) z začetnimi investicijskimi projekti podjetniškega značaja (namen B) in

b) s projekti na področju dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2).

Vlagatelji morajo projekt in dejavnost izvajati v Republiki Sloveniji.

Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri:

– vzpostavitvi novega obrata,

– širitvi obstoječega obrata,

– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki,

– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.

Upravičeni stroški naložbe lahko zajemajo pri:

Velikih podjetjih

Mikro, malih in srednjih podjetjih

nakup objektov s pripadajočimi zemljišči

gradnja in obnova objektov (pripravljalna dela, rušitvena dela, zidarska dela, ipd. ter komunalno in infrastrukturno urejanje zemljišč). Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža.

nakup strojev in opreme (montaža ter prevoz)

/

stroški pripravljalnih študij in svetovanj (do 50% dejanskih stroškov), kolikor so izvedeni s strani zunanjih izvajalcev

nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja) največ do 50% upravičenih stroškov celotne naložbe

nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja) največ do 100% upravičenih stroškov celotne naložbe

nabavljena osnovna sredstva morajo biti nova

nabavljena osnovna sredstva so lahko rabljena vendar ne starejša več kot 10 let, v primeru prevzema je treba vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih z regionalno državno pomočjo, dodeljeno še pred nakupom, odšteti od vrednosti sredstev, ki so predmet nakupa

Pogoji za sodelovanje: Pravico kandidiranja na javnem razpisu imajo velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3 s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD 1), zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2 s spr. in dop.); v nadaljevanju: vlagatelji.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev je 11.300.000,00 EUR ugodnih posojil, od česar je 10.300.000,00 EUR namenjenih podjetniškim projektom (namen B) in 1.000.000,00 EUR projektom dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2).

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja

Rok: Roki za oddajo prijav so: 24. 5. 2010, 12. 7. 2010 in 3. 9. 2010.

Vloge, ki bodo prispele po prvem roku oziroma naslednjih rokih, se prenesejo v naslednje odpiranje, razen po zaprtju oziroma izteku razpisa.

Takoj ko bodo sredstva izčrpana, bo Sklad to objavil na svoji spletni strani.

Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu v Sektorju za izvajanje spodbud Sklada, Tel: (01) 836-19-53, vsak delavnik, med 9. ter 14. uro.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan, od 9. do 12. ure, osebno ali se posreduje po naročilu preko elektronske ali navadne pošte. Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo tudi na spletni strani Sklada: www.rdf-sklad.si ali po naročilu po e-pošti: rdf.sklad@siol.net.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010033.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj