7. javni razpis za mednarodne raziskovalno-razvojne projekte za mala in srednje velika podjetja – EraSME

7. javni razpis za mednarodne raziskovalno-razvojne projekte za mala in srednje velika podjetja – EraSME

23. 04. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 33, Datum: 23.4.2010, Stran: 896

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki spodbujajo mednarodno sodelovanje med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP) ter raziskovalno-tehnološkimi organizacijami (RTO) na področju raziskav, razvoja in inovacij. Razpis je odprt za predloge sodelovanja na vseh tehnoloških področjih.

Skupaj z ostalimi vključenimi partnerskimi ministrstvi ter agencijami izvaja ministrstvo v projektu EraSME v okviru pogodbe z Evropsko komisijo usklajevanje politik spodbujanja raziskav in tehnološkega razvoja, pomembnega zlasti za MSP. Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni skupni razpis projekta EraSME z imenom »7. razpis za nadnarodne projekte družabništva EraSME«, (v izvirniku: »7th EraSME call for trans-national projects of the EraSME partnership«), objavljenem v času od 5. 2. 2010 do 31. 3. 2010 na spletnem naslovu: www.era-sme.net (v angleščini) pod »7th CALL for proposals«. Zato morajo prijavljene projektne vloge izpolnjevati pogoje iz obeh razpisov.

Evropska pobuda EraSME si prizadeva krepiti tržni položaj MSP pri iskanju večje dostopnosti do raziskovalnih zmogljivosti na ta način, da vzpostavlja plodno sodelovanje z raziskovalno-tehnološkimi organizacijami na nadnarodni ravni.

Glede na to ozadje ponuja EraSME sestavljen evropski pristop h krepitvi in povečevanju konkurenčnih zmogljivosti MSP, in sicer tako, da pomaga MSP, da se povežejo z RTO, ki lahko ponudijo pomoč raziskovalnim in razvojnim izzivom MSP.

Ministrstvo sofinancira le tisti del projektov, ki zadeva slovenske udeležence. Poleg slovenskih udeležencev lahko sodelujejo v mednarodnem razpisu udeleženci iz naslednjih držav ali območij: Avstrije, Belgije (s Flandrije in Valonije), Češke, Danske, Islandije, Nemčije, Nizozemske, Norveške ter Španije (le z območja Madrid). Njihovo sofinanciranje poteka po njihovih pravilih.

Sodelujejo lahko tudi podjetja ali RTO iz drugih evropskih držav oziroma območij, vendar zanje financiranje ni zajamčeno.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja in samostojni podjetniki posamezniki pod predpisanimi pogoji.

Opredelitev MSP je npr. v Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo, Uradni list RS, št. 102/2007-ZPOP-1; oziroma v Priporočilu Evropske komisije št. 2003/361/EC, objavljenem v Uradnem listu EU št. L124, z dne 20. 5. 2003. Neformalno programsko orodje, ki podjetjem lahko pomaga pri ugotavljanju statusa (tj., ali so MSP), se nahaja na naslednjem spletnem naslovu: SME Techweb – v angleščini. Pogoji, pod katerimi se lahko prijavijo, so, da:

– imajo sedež v Republiki Sloveniji in so ustanovljena po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1 Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZPTI, (100/07 pop.), 10/08, 68/08),

– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,

– na dan 31.12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 126/07),

– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,

– niso za iste stroške že pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja sofinanciranja iz državnega ali lokalnega proračuna;

– imajo poravnane vse obveznosti do države.

– so oddali pravočasno in ustrezno prijavo na 7. mednarodni razpis EraSME, upoštevajoč pogoje in roke le-tega.

Če katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, se projekt zavrne. Ostale podrobnosti so natančneje obrazložene v razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: Za sofinanciranje projektov EraSME bodo za vse uspešne slovenske udeležence razpisa skupno na proračunski postavki 5687 (sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru), konto 4102, v proračunskem letu 2011 namenjena sredstva v okvirni višini 100.000,00 EUR. V proračunskem letu 2012 bodo namenjena sredstva v okvirni višini 100.000,00 EUR, če bodo v ta namen zagotovljena sredstva v proračunu. V proračunskem letu 2013 bo za sofinanciranje namenjenih 50.000,00 EUR, če bodo v ta namen zagotovljena sredstva v proračunu. Projekt bo lahko prejel sredstva največ do višine, zaprošene v vlogi. Višina letnega zneska sofinanciranja je omejena na največ 50.000 EUR letno na posamezni projekt.

Višina razpisanih sredstev za posamezen razpis, ki je hkrati zgornja višina razpisanih sredstev, se lahko poveča znotraj nerazporejenih sredstev v okviru iste proračunske postavke samo v primeru pozitivno rešenih pritožb ali naknadno rešenih vlog.

Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2011, 2012, 2013, 2014.

Razpisnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog na ta javni razpis je 19. 5. 2010 do 14. ure.

Dodatne informacije in: Dodatne informacije so na voljo po telefonu: (01) 478-46-40 ali po elektronski pošti: rajko.sabo@gov.si, kontaktna oseba: Rajko Sabo.

Razpisna dokumentacija: Razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletnih straneh ministrstva: www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Razpis in dokumentacijo je mogoče dvigniti v času uradnih ur v glavni pisarni ministrstva, na naslovu: Kotnikova 38 v Ljubljani.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010033.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj