Dopolnitev javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnine in izvira mineralne vode

Dopolnitev javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnine in izvira mineralne vode

23. 04. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 33, Datum: 23.4.2010, Stran: 922

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09) in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem, št. 032-0-0007/2009, z dne 1. 7. 2009, Občina Ravne na Koroškem objavlja dopolnitev javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnine in izvira mineralne vode, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 14 z dne 26. 2. 2010.

V javnem razpisu za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, objavljeno v Uradnem listu RS št. 14 z dne 26. 2. 2010 se spremenijo:

– druga alineja 6. točke razpisa, ki se na novo glasi:

Ponudnik ali skupina ponudnikov morajo ponudbo predložiti ponudbo najkasneje do 26. 5. 2010, v zaprti ovojnici, na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin Rimski vrelec – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja. V primeru konzorcija (skupne ponudbe), skupina izvajalcev deluje kot ponudniki, ki naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno.

Ti ponudniki morajo predložiti sklenjen akt o skupnem nastopu, v katerem imenujejo poslovodečega v skupni ponudbi. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko.

– 10. točka razpisa, ki se na novo glasi: Ponudba mora biti veljavna do 24. 6. 2010. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb.

– 16. točka razpisa, ki se na novo glasi: Odpiranje ponudb, ki bo zaprto za javnost, bo dne 28. 5. 2010, ob 9. uri, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.

Razpisnik: Občina Ravne na Koroškem

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010033.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj