Javni razpis za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi

Javni razpis za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi

02. 07. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 55, Datum: 28. 6. 2013, Stran: 1966

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje posojil za programsko predfinanciranje projektov, ki so bili uspešni pri kandidiranju na evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Namen razpisa je spodbujanje projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi iz programskega obdobja 2007–2013.

Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v regijah RS.

Več

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so:

1. pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oziroma občine, kot so:

 • raziskovalne in razvojne ustanove,
 • ustanove za izobraževanje in usposabljanje,
 • ustanove zdravstvenega varstva,
 • ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
 • lokalne in regionalne razvojne agencije,
 • lokalne akcijske skupine itd.,

2. nevladne organizacije, kot so:

 • združenja,
 • fundacije,
 • zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna ...),

3. grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe,

4. pravne osebe zasebnega prava (družbe), ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so:

 • lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot:
 • podjetja,
 • lokalne turistične organizacije,
 • organizacije za usposabljanje, itd.,

5. javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali občina delež v lastništvu vlagatelja.

Upravičeno območje je ozemlje Republike Slovenije, in sicer lahko sklad dodeli posojila za realizacijo projektov upravičencev iz Republike Slovenije na ozemlju Republike Slovenije in slovenskih partnerjev v čezmejnih programih, ki so kandidirali na razpisih za pridobitev evropskih sredstev in bili pri tem uspešni.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 1.000.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 10. 2013.

Prvi možni datum oddaje vlog je torek, 6. 8. 2013, od 00.00 ure dalje.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada: www.regionalnisklad.si, prav tako se jo lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca »PF«, ki je izdelan v elektronski obliki.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj