Javni razpis - Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 24-25

Javni razpis - Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 24-25

11. 06. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 7. 6. 2024, Stran: 1433

Namen razpisa: Mikro podjetja, predstavljajo večino vseh podjetij v lesnopredelovalni panogi, ki na eni strani s svojo razpršenostjo prestavljajo pomemben dejavnik razvoja v lokalnih okoljih, po drugi strani pa so ranljiva na zunanje dejavnike npr. finančna, gospodarska kriza, zato je namen tega javnega razpisa spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa).

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je dvigniti konkurenčnost in rast mikro podjetij na področju lesarstva, povečati njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost, ki bo dosežen s sofinanciranjem stroškov opredmetenih in neopredmetenih sredstev.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro podjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.500.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Roka za predložitev vlog sta 4. 7. 2024 in 2. 9. 2024 do 14. ure.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-72 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: razpisi@podjetniskisklad.si.

Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje dva delovna dneva pred iztekom roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge.

Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.podjetniskisklad.si/sl/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.podjetniskisklad.si/sl/.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj