Javni razpis za dodeljevanje posojil za primarno kmetijsko pridelavo

Javni razpis za dodeljevanje posojil za primarno kmetijsko pridelavo

02. 07. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 55, Datum: 28. 6. 2013, Stran: 1959

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil sklada vlagateljem na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov na območju Republike Slovenije.

Razpisana ugodna posojila bo sklad dodeljeval v dveh sklopih, in sicer:

  • Sklop 1 nudi posojila z nižjo obrestno mero (vsebuje državno pomoč), ki je nižja od veljavne državne referenčne obrestne mere (v nadaljevanju: ROM) za izračun državne pomoči. Posojila zato vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z veljavnimi pravili na tem področju. Na Sklop 1 se lahko prijavijo tisti vlagatelji, ki pri prijavljenem projektu še niso dosegli najvišje stopnje intenzivnosti državne pomoči, lahko pa iz virov sklada pri projektu še prejmejo dodatna sredstva, a le do višine, s katero ne bodo presegli najvišje dovoljene stopnje intenzivnosti državne pomoči. Posojila za Sklop 1 se dodelujejo po shemi državnih pomoči za skupinske izjeme, št. priglasitve: K-BE70-5940117-2007 z dne 23. 7. 2007.
  • Sklop 2 nudi posojila z višjo obrestno mero (ne vsebuje državne pomoči), ki je višja od ROM in zato ne vsebuje elementov, ki se uporabljajo za izračun državne pomoči in je še kljub temu ugodnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer. Na Sklop 2 se lahko prijavijo vsi vlagatelji, tudi tisti, ki so za prijavljeni projekt že prejeli sredstva oziroma so v fazi pridobivanja le teh iz virov Evropske unije in/ali javna sredstva Republike Slovenije, in so ta že dosegla najvišjo možno stopnjo intenzivnosti državne pomoči. Sredstva po Sklopu 2 predstavljajo dopolnilni finančni vir za zapiranje finančne konstrukcije lahko tudi nad najvišjo stopnjo intenzivnosti državne pomoči. Niso pa namenjena premoščanju drugih javnih virov (podrobnejša obrazložitev v razpisni dokumentaciji).

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo KG, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v Republiki Sloveniji. KG so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija (ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik) tj. kmet.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev je 905.000 EUR ugodnih posojil. Razpoložljiva sredstva za Sklop 1 znašajo 400.000 EUR, za Sklop 2 pa 505.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Roka za oddajo prijav sta: 1. rok 30. 7. 2013, do 14. ure in 2., zadnji rok, 30. 9. 2013, do 14. ure.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada: www.regionalnisklad.si, prav tako se jo lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj