Javni razpis - Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

Javni razpis - Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

31. 05. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 44, Datum: 31. 5. 2024, Stran: 1265

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbude) etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve (v nadaljnjem besedilu: pogodbenik), ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev.

Več informacij o energetskem pogodbeništvu je na voljo na spletni strani Eko sklada. Informativni seznam ponudnikov energetskih storitev oziroma pogodbenikov se nahaja na spletni strani: www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/esco-ponudniki/. Seznam je informativne narave. Etažni lastniki lahko izberejo tudi pogodbenika, ki ni na navedenem seznamu.

Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo vsaj trideset odstotkov (30 %) upravičenih stroškov naložbe celovite energijske prenove financiranih s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj pet let. Iz pogodbe mora biti razvidno, da pogodbenik garantira dogovorjene prihranke energije.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite energijske prenove večstanovanjske stavbe, ki še ni bila izvedena v času oddaje vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih energijskih prenov večstanovanjskih stavb v Sloveniji. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa. Merila javnega razpisa so postavljena na način, ki etažne lastnike spodbuja k izvedbi čim bolj celovite in kakovostne prenove večstanovanjskih stavb.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Do spodbude po tem javnem razpisu so upravičeni etažni (so)lastniki (v nadaljnjem besedilu: etažni lastniki) starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:

  • fizične osebe;
  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti ali je v lasti Republike Slovenije in ga imajo v najemu ali z njim upravljajo in je namenjeno opravljanju njihove osnovne dejavnosti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L z dne 15. 12. 2023) (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 2023/2831).

Več  pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina nepovratnih sredstev za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 500.000,00 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog je 28. 6. 2024, drugi rok je 30. 8. 2024, tretji rok je 27. 9. 2024, četrti rok je 25. 10. 2024, peti rok je 29. 11. 2024. Če bodo vsa sredstva porabljena že v prvem odpiranju ali naslednjih odpiranjih, bo to objavljeno na spletni Eko sklada in v Uradnem listu RS.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko potencialni vlagatelji dobijo na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis za pilotne projekte energetsko pogodbeništvo 2024«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge.

Brezplačno energetsko svetovanje: V pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski svetovalci (v nadaljevanju svetovalci). Upravičena oseba se lahko po telefonu ali na spletni povezavi: https://ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet/pisarna naroči na brezplačno energetsko svetovanje. Svetovanje lahko poteka osebno v izbrani lokalni pisarni, po telefonu, preko elektronske pošte ali video klica. Svetovalci upravičenim osebam nudijo individualno svetovanje glede na njegove specifične okoliščine ter z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stavbi.

Vlagateljem se omogoči, da svetovalci sodelujejo v postopku pridobivanja spodbude po tem javnem razpisu, in sicer kot pomoč pri odločanju, pomoč pri procesu izvedbe in pomoč pri pridobivanju spodbude. Svetovalec lahko vstopi v proces v treh fazah:

1. odločanje za izvedbo celovite energijske prenove večstanovanjske stavbe: svetovalec pripravi nasvet z analizo različnih scenarijev (vključno s celovito prenovo) s predložitvijo ocen energijskih in finančnih prihrankov. Nasvet in rezultate posreduje in predstavi upravniku ali drugemu pooblaščencu etažnih lastnikov. Nasvet in rezultate se posreduje in predstavi tudi zboru etažnih lastnikov. Predstavitev se lahko opravi v pisarni ENSVET, na terenu (npr. v večstanovanjski stavbi), prek aplikacij Viber, Zoom ipd.

2. proces izvedbe: svetovalec pomaga pri zbiranju in izboru ponudb za prenovo (vključno s ponudbami za projektno dokumentacijo, izvedbo del, nadzor itd.) ter poročilo o skladnosti z javnim razpisom. Nasvet in rezultate posreduje in predstavi upravniku ali drugemu pooblaščencu etažnih lastnikov. Nasvet in rezultate posreduje in predstavi tudi zboru etažnih lastnikov. Predstavitev se lahko opravi v pisarni ENSVET, na terenu (npr. v večstanovanjski stavbi), preko aplikacij Viber, Zoom ipd.

3. pomoč pri pridobivanju spodbude: svetovalec pripravi dokumentacijo za pridobitev spodbude (vlogo).

Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju se lahko pridobi na spletni strani Eko sklada: www.ekosklad.si ali na brezplačni telefonski številki: 080/1669.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Eko sklada. Eko sklad bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani pri objavi javnega razpisa. Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.ekosklad.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj