Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024 (JR INVEST2024-NOO)

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024 (JR INVEST2024-NOO)

31. 05. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 44, Datum: 31. 5. 2024, Stran: 1296

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je:

  • dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti in dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja,
  • višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti,
  • ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,
  • kkrepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah,
  • enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavi gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, kjer se bo izvedla investicija. Prijavitelj (po odobritvi dodelitve subvencije: končni prejemnik) po tem javnem razpisu je gospodarska družba, ki je registrirana najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge (upošteva se datum registracije gospodarske družbe na sodišču) in ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 9.831.354,47 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije - SPIRIT Slovenija

Rok: Rok za prispetje prijav je 26. 8. 2024, do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: jrinvest@spiritslovenia.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vlog. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za prijavitelje zavezujoči. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si/razpisi.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. 

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si/razpisi.

Razpisna dokumentacija: Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si/razpis/419.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj