Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Zasavski premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Zasavski premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026

31. 05. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 44, Datum: 31. 5. 2024, Stran: 1264

V Javnem razpisu za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Zasavski premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023–2026 (Uradni list RS, št. 79/23) se:

1. Pri pravnih podlagah se doda: Uredbe (EU) 2024/795 Evropskega parlamenta in sveta z dne 29. februarja 2024 o vzpostavitvi platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforma STEP) in spremembi Direktive 2003/87/ES ter uredb (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 in (EU) 2021/24'' (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400795).

2. Sedmi odstavek 2.2 točke razpisa spremeni tako da se glasi: Projekt, ki je predmet vloge na javni razpis, mora biti zaključen (izvedene vse aktivnosti v okviru projekta) najkasneje do dne 30. 9. 2027.

3. Prva alineja tretjega odstavka 2.4. točke razpisa spremeni tako da se glasi: zasedenost novo urejenih uporabnih površin namenjenih za podjetniške vsebine v zgrajenem podjetniškem inkubatorju v roku treh let od zaključka operacije oziroma najkasneje do 31. 12. 2029 (v % glede na novo urejene površine).

4. Prvi in tretji odstavek 9. točke razpisa spremenita tako da se glasita:

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu znaša 9.752.941,18 EUR, pri čemer je razdelitev sledeča:

Proračunska postavka

EU del (85 %) (EUR)

Nacionalni prispevek (15 %) (proračun RS) (EUR)

Skupaj (EUR)

EU 21-27 - Sklad za pravičen prehod (SPP)-Zasavje

8.290.000,00

1.462.941,18

9.752.941,18

Koriščenje sredstev bo mogoče v proračunskih letih od 2024 do 2027.

5. Drugi, tretji, četrti in peti odstavek 10. točke razpisa se spremenijo, tako da se glasijo:

Za zaključek izvajanja projekta se šteje zaključek vseh predvidenih aktivnosti iz vloge. Skrajni rok za zaključek izvajanja projekta v okviru javnega razpisa je 30. 9. 2027, ko se tudi zaključi obdobje upravičenosti stroškov.

Obdobje upravičenosti stroškov se začne s 1. 1. 2021, vendar ne pred datumom sklepa o potrditvi DIIP s strani pristojnega organa. Skrajni rok za predložitev zadnjega ZZI v okviru javnega razpisa je 30. 9. 2027.

Upravičenost javnih izdatkov se začne s 1. 1. 2021 in se zaključi s 31. 10. 2027.

Dinamika izvajanja posameznega projekta oziroma upravičenosti stroškov se določi v pogodbi o sofinanciranju na podlagi podatkov iz vloge prijavitelja, pri čemer lahko prijavitelj v letu 2027 načrtuje največ 25 % vrednosti upravičenih stroškov.

Razpisnik: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj