Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2024-2027

Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2024-2027

28. 05. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 24. 5. 2024, Stran: 1200

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je podpora projektom funkcionalnega razvoja oziroma revitalizacije ekonomsko-poslovne infrastrukture (poslovnih con) na saniranih površinah povezanih s premogovništvom in rabo premoga v Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji, ob spoštovanju načela »onesnaževalec plača«. Razvoj ekonomsko poslovne infrastrukture je eden izmed predpogojev za rast in razvoj MSP kot tudi za velika podjetja, kar bo prispevalo k razvoju podjetništva, zaposlovanju in prestrukturiranju te premogovne regije ter prispevalo k prehodu v nizkoogljično krožno gospodarstvo.

Cilj razpisa: Cilji javnega razpisa:

  • Podpora celoviti (sanaciji) in revitalizaciji prostorsko in okoljsko degradiranih območij v SAŠA premogovni regiji, ki so povezana s premogovništvom in rabo premoga, s podporo projektom funkcionalnega razvoja ekonomsko-poslovne infrastrukture (poslovne cone) v skladu z deveto alinejo drugega odstavka 8. člena Uredbe o vzpostavitvi Sklada za pravični prehod,
  • Ustvarjanje pogojev za rast in razvoj MSP kot tudi za velika podjetja v premogovnih regijah,
  • Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja ter prestrukturiranje premogovnih regij v smeri prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo,
  • Raznoliko in odporno lokalno gospodarstvo z razvitim regionalnim podpornim okoljem in izboljšane prostorske možnosti razvoja ključnih podjetij in njihovega ekosistema ob upoštevanju potenciala degradiranih in opuščenih območij.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje revitalizacije obstoječih in razširitve ter izgradnje novih poslovnih con (v nadaljevanju: PC) na območjih, ki so degradirana kot posledica rudarjenja premoga.

Za PC se šteje območje več stavbnih zemljišč, ki so v prostorskih aktih prijavitelja opredeljena kot območja proizvodnih dejavnosti - površine za industrijo in površine za gospodarske dejavnosti ali območja centralnih dejavnosti - centralne površine (oznaka namenske rabe prostora: IP, IG ali CU). Območje mora biti prostorsko enovita celota.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu znaša 10.635.294,12 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Rok: Rok za predložitev vlog je najkasneje do dne 30. 9. 2024.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mkrr@gov.si, s pripisom »za Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Savinjsko-šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2024-2026«.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo odgovore na vprašanja objavilo najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/javne-objave-ministrstva-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija, ki podrobneje opredeljuje vsebino javnega razpisa, obrazci razpisne dokumentacije ter vse novosti v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletni strani: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/javne-objave-ministrstva-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj