Sprememba Javnega poziva 91FS-sNESPO21 - Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe

Sprememba Javnega poziva 91FS-sNESPO21 - Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe

28. 05. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 24. 5. 2024, Stran: 1243

Javni poziv 91FS-sNESPO21 - Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe (Uradni list RS, št. 209/21, 56/22 in 81/22) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 3. točke (»Upravičene osebe«) se v tretjem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L z dne 15. 12. 2023; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 2023/2831).«

Besedilo 9.j) točke (»Dodatne zahteve in pogoji, j) omejitve glede dodeljevanja spodbude po pravilu »de minimis« pomoči«) se spremeni tako, da se glasi:

»Za vlagatelje oziroma lastnike, ki opravljajo pridobitno dejavnost, predstavlja po tem javnem pozivu dodeljena nepovratna finančna spodbuda pomoč po pravilu »de minimis«.

Pravica do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu se ne dodeli za naložbe vlagatelju oziroma lastniku, ki je dejaven v naslednjih sektorjih:

 • primarna proizvodnja ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, opredeljene v členu 5, točki (a) in (b), Uredbe (EU) št. 1379/2013,
 • predelava in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine proizvodov, nabavljenih ali danih na trg,
 • primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
 • predelava in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

- če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

- če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se ne dodeli če:

 • je pomoč namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali na drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
 • je pomoč pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov in storitev pred uvoženimi.

Skupni znesek pomoči »de minimis«, dodeljen enotnemu podjetju1, ne sme presegati 300.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh let.

1 Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

 • podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
 • podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
 • podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
 • podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli navedenem razmerju iz zgornjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od vlagatelja oziroma lastnika pa pridobil pisno izjavo:

 • o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je prejel na podlagi Uredbe 2023/2831/EU ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za pomoč »de minimis«,
 • o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške,
 • o tem ali je bilo njegovo podjetje v zadnjih treh letih združeno ali pripojeno k drugemu podjetju in ali je prišlo do delitve podjetja,
 • o tem, da ni povezan z nobenim podjetjem v enotno podjetje oziroma izjavo s seznamom vseh podjetij, ki z njim tvorijo enotno podjetje.

Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.«

Sprememba javnega poziva velja naslednji dan po objavi te spremembe v Uradnem listu RS, uporablja pa se za vloge, vložene od datuma veljavnosti te spremembe dalje.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj