Sprememba Javnega razpisa P7K 2024 - Krizno likvidnostni kredit

Sprememba Javnega razpisa P7K 2024 - Krizno likvidnostni kredit

16. 04. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 32, Datum: 12. 4. 2024, Stran: 865

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7K 2024 - Krizno likvidnostni kredit, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 15 z dne 23. 2. 2024, Ob-1477/24. Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:

13.1 Pravna podlaga za izvedbo produkta

Petnajsta alineja se v celoti nadomesti z:

- Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 2023/2831, z dne 15. 12. 2023)

13.2 Državna pomoč

Prvi, drugi, tretji in četrti odstavek se v celoti nadomesti z:

Kredit, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 z dne 13. december 2023 ter na podlagi mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Podpora MSP z višjim deležem stroškov energije - de minimis«, podane s strani Ministrstva za finance, Sektor za spremljanje državnih pomoči (št. sheme: M002-2632616-2024 z dne 9. 4. 2024; trajanje sheme: do 31. 12. 2030). Šteje se, da je pomoč de minimis, ne glede na datum plačila podjetju, dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska pravica do njenega prejema.

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 300.000 evrov v obdobju zadnjih treh let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Šteje se, da je pomoč po pravilu »de minimis« dejansko dodeljena z izdajo sklepa oziroma odločbe o dodelitvi.

Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

(1) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;

(2) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;

(3) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;

(4) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;

(5) podjetje, ki je v katerem koli razmerju iz predhodnih točk prek enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.

V skladu s 5. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831, se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (300.000 EUR), ne sme pa se kumulirati s pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči (opredeljeni v podpoglavju 2.2. Programa ukrepov Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024-2030 (dokument št. 303-35/2023/13 z dne 5. 4. 2024) po posameznih vrstah pomoči in z Uredbo 651/2014/EU*1).

*1 Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2023/1315 z dne 23. junija 2023 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe ter Uredbe (EU) 2022/2473 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 167 z dne 30. 6. 2023, str. 1).

Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj