Odprtih več evropskih razpisov na področju prostorskega razvoja

Odprtih več evropskih razpisov na področju prostorskega razvoja

09. 04. 2024

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Ministrstvo za naravne vire in prostor, 28. 3. 2024, www.gov.si

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja - ESPON spodbuja in pospešuje evropsko teritorialno sodelovanje in razvoj. Pri tem temelji na prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Znotraj programa je trenutno objavljenih pet razpisov za izvedbo različnih raziskav na področju urejanja in razvoja prostora.

Program ESPON podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program ESPON aktivno deluje od leta 2000 in omogoča pripravo različnih prostorskih analiz prostora Evropske Unije ter sosednjih držav.

Aktualni razpisi ESPON

Razpis za izvedbo raziskave: »ESPON - Ozelenitev prostorskega razvoja za prilagajanje podnebnim tveganjem« (angleško ESPON Re-Naturing Territorial Development for Climate Risk Adaptation - ReAdapt)

Namen raziskovalnega projekta je izvesti raziskavo o razvoju prostoru prilagojenih na naravi temelječih rešitev za prilagoditev posledicam podnebnih sprememb.

Rok za prijavo na razpis je 18. april 2024. Razpis je objavljen na luksemburškem nacionalnem portalu javnih naročil ter portalu javnih naročil EU.

Na spletni strani ESPON so na voljo podrobnejše informacije o razpisu.

Razpis za izvedbo raziskave: »Upravljavski mehanizmi v čezmejnih funkcionalnih urbanih območjih«, (angleško Governance mechanisms for cross-border functional areas - CROSSGOV)

Namen evropskega raziskovalnega projekta je izboljšati bazo znanja in pripraviti podlago za nadaljnje raziskave v okviru ustreznega tematskega akcijskega plana (TAP), razširiti razumevanje čezmejnih funkcionalnih območij in zagotoviti skupni pristop na evropski ravni kot izhodišče za podporo oblikovalcem politik na vseh ustreznih ravneh pri izkoriščanju potenciala funkcionalnega pristopa pri načrtovanju in upravljanju.

Rok za prijavo na razpis je 15. april 2024. Razpis je objavljen na luksemburškem nacionalnem portalu javnih naročil ter portalu javnih naročil EU.

Na spletni strani ESPON so na voljo podrobnejše informacije o razpisu.

Razpis za izvedbo raziskave: »Prostorske perspektive digitalnega prehoda v evropskih regijah« (angleško Territorial perspectives of digital transition in European regions - DIGIREG)

Namen evropskega raziskovalnega projekta je izboljšati vedenje o razvoju in prostorskih vzorcih digitalnih razlik. Raziskava bo vsebovala pregled trendov na področju digitalnega prehoda na različnih evropskih območjih. Poleg tega bo ta evropski raziskovalni projekt obravnaval socialno-ekonomski vpliv digitalnega prehoda. Glavne ciljne skupine raziskave so uprave na nacionalni in regionalni oziroma lokalni ravni, ki bodo pripravljale načrte digitalnega prehoda, da bi dosegle cilje evropskega digitalnega desetletja.

Rok za prijavo na razpis je 16. april 2024. Razpis je objavljen na luksemburškem nacionalnem portalu javnih naročil ter portalu javnih naročil EU.

Na spletni strani ESPON so na voljo podrobnejše informacije o razpisu.

Razpis za izvedbo raziskave: »Pravila strateške avtonomije za trgovino v evropskih regijah« (angleško Strategic Autonomy Rules for Trade in European Regions - STARTER)

Namen evropskega raziskovalnega projekta je opraviti analizo regionalnih učinkov scenarijev, povezanih z odprto strateško avtonomijo (angleško The Open Strategic Autonomy). To vključuje proučitev vpliva meril diverzifikacije za strateške surovine, določenih v zakonu Evropske unije o kritičnih surovinah. Cilj projekta je tudi oceniti regionalne učinke, ki izhajajo iz koncesij v sporazumih o prosti trgovini, zlasti tistih, ki prispevajo k ciljem diverzifikacije za strateške surovine.

Rok za prijavo na razpis je 16. april 2024. Razpis je objavljen na luksemburškem nacionalnem portalu javnih naročil ter portalu javnih naročil EU.

Na spletni strani ESPON so na voljo podrobnejše informacije o razpisu.

Razpis za izvedbo ciljne raziskave: Izboljšanje pripravljenosti lokalnih posredniških organov na krize in prostorske odpornosti (angleško Improving Local Intermediate Authorities’ crises preparedness and territorial Resilience - ResiLIAnce)

Raziskava se bo osredotočila na oceno prednosti in slabosti obstoječih politik za preprečevanje in obvladovanje socialnih in okoljskih kriz. Raziskava bo proučila učinkovitost mehanizmov za odzivanja na krize. Poleg tega bo projekt opredelil dobre prakse za spodbujanje "kulture tveganja" in predlagal metodologijo ozaveščanja, namenjeno oblikovalcem politik, lokalnim zainteresiranim stranem in državljanom.

Rok za prijavo na razpis je 26. april 2024. Razpis je objavljen na luksemburškem nacionalnem portalu javnih naročil ter portalu javnih naročil EU.

Na spletni strani ESPON so na voljo podrobnejše informacije o razpisu.

Seminar programa ESPON

5. in 6. junija 2024 bo v Belgiji v soorganizaciji z belgijskim predsedstvom Svetu EU, potekal seminar programa ESPON z naslovom »Poti do ničelne neto rasti pozidanih zemljišč – politike in prakse v Evropi« (No Net Land Take trajectories: policies and practices across Europe).

Na seminarju bodo obravnavane aktualne politične razprave o rabi zemljišč v evropskih regijah in državah. Namen seminarja je poglobiti se v kompleksnost politik in praks, katerih cilj je zmanjšati spreminjanje zemljišč v umetne površine, ter njihovih vplivov na biotsko raznovrstnost in ekološke storitve, dostopnost stanovanj ter splošni demografski in gospodarski razvoj vseh vrst ozemelj.

Na spletni strani ESPON so na voljo dodatne informacije o seminarju.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj