Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2024

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2024

09. 04. 2024

Objavljeno: Občina Črnomelj, 27. 3. 2024, www.crnomelj.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj s sofinanciranjem naslednjih ukrepov (po pravilniku), ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju občine Črnomelj:

 • A. subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil,
 • B. sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov na območju občine Črnomelj, ki so zunaj območij poslovnih con,
 • D. sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije in
 • F. sofinanciranje stroškov samozaposlovanja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci:

 • samostojni podjetniki posamezniki
 • mikro in majhne gospodarske družbe ter
 • socialna podjetja registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo)

Na razpis se lahko prijavijo zgoraj omenjeni upravičenci, ki:

 • imajo sedež, dejavnost in kraj investicije na območju občine Črnomelj;
 • imajo sedež dejavnosti izven Občine Črnomelj, v kolikor imajo poslovno enoto v Črnomlju, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas in investirajo na območju občine Črnomelj;
 • ustrezajo merilom za mikro oz. majhno gospodarsko družbo;
 • niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
 • niso v težavah in ne dobivajo državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje;
 • ne opravljajo dejavnosti ali sodijo v sektor kmetijstva, ribištva in ribogojstva, premogovništva, transporta oziroma, ko ne opravljajo dejavnosti, katere niso upravičene do prejema pomoči po pravilu »de minimis;
 • niso kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da bi izguba tekočega leta In izguba iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta;
 • niso za isti namen že prejeli javne vire sredstev iz občinskega ali državnega proračuna oziroma drugih mednarodnih virov;
 • imajo poravnane vse obveznosti do Občine Črnomelj;
 • da pomoč ni neposredno povezana z izvozno dejavnostjo podjetja.

Kot ponudniki v postopku javnega razpisa lahko nastopajo le subjekti, za katere ne veljajo omejitve poslovanja po veljavnem Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.

Upravičenci po tem razpisu za Ukrep B so tudi druge osebe zasebnega prava.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih sredstev znaša 35.000,00 EUR, in sicer:

 • za ukrep A »subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil« v predvideni višini 10.000,00 EUR
 • za ukrep B »sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov na območju občine Črnomelj, ki so zunaj območij poslovnih con« v predvideni višini 12.000,00 EUR
 • za ukrep D »sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije« v predvideni višini 3.000,00 EUR in
 • za ukrep F »sofinanciranje stroškov samozaposlovanja« v predvideni višini 10.000.00 EUR.Q

Razpisnik: Občina Črnomelj

Rok: Rok za oddajo prijav je 19. april 2024, do 12 ure.

Dodatne informacije: Odgovorna oseba za dodatna pojasnila oziroma informacije v zvezi z javnim razpisom je Tanja Peteh, Tel: (07) 30 61-122 v času uradnih ur Občine Črnomelj, e-naslov: tanja.peteh@crnomelj.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Črnomelj: www.crnomelj.si, v sprejemni pisarni Občine Črnomelj in v pisarni Oddelka za okolje, prostor in gospodarstvo (pisarna št. 24).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj