Javni razpis za spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetij in zadrug na obmejnih problemskih območjih

Javni razpis za spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetij in zadrug na obmejnih problemskih območjih

09. 04. 2024

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 30, Datum: 5. 4. 2024, Stran: 802

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetji in zadrug, ki rešujejo lokalne izzive prepoznane v Programu razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2021-2025 (št. 30301-1/2022/3, z dne 10. 2. 2022, v nadaljevanju: Program) po načelih socialne ekonomije ter imajo sedež v obmejnih problemskih območjih (v nadaljevanju: OPO) - OPO določa Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20 in 112/22).

Podprti bodo projekti, ki bodo razvijali gospodarske dejavnosti (gospodarska dejavnost je vsaka dejavnost, ki se opravlja proti plačilu na trgu (Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 130/22))) v skladu z načeli socialne ekonomije ter bodo razvili poslovne modele, ki bodo prispevali k rezultatu projekta, tj. na trgu ponudili nove, izboljšane storitve oziroma blago, in s tem prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja, prometne dostopnosti, dostopnosti do storitev, gospodarskega stanja ali demografskega stanja v OPO. Projekte izvajajo prijavitelji samostojno.

Gospodarska dejavnost je vsaka dejavnost, ki se opravlja proti plačilu na trgu (Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 130/22)).

Načela socialne ekonomije (izpolnjevanje prvega načela bo zagotovljeno z izbiro enega od predlaganih vsebinskih področij javnega razpisa, izpolnjevanje drug dveh načel pa bo preverjeno v sklopu izpolnjevanja pogojev prijaviteljev javnega razpisa) so za potrebe tega javnega razpisa povzeta po Akcijskemu načrtu za socialno gospodarstvo Evropske komisije, in sicer so opredeljena kot:

 • dajanje prednosti ljudem in socialnemu in/ali okoljskemu namenu pred dobičkom,
 • ponovno vlaganje dobička in presežkov v izvajanje dejavnosti v interesu članov/uporabnikov (»skupni interes«) ali širše družbe (»splošni interes«) ter
 • demokratično in/ali participativno upravljanje.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo z razvojem ali širitvijo svoje gospodarske dejavnosti v OPO povečali možnosti razvoja socialne ekonomije in zaposlovanja na izbranem območju ter prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja, prometne dostopnosti, dostopnosti do storitev, gospodarskega stanja ali demografskega stanja v OPO z usmerjenostjo v trajno izvajanje v projektu razvite storitve oziroma ponudbe na trgu.

Z javnim razpisom bodo finančno podprta socialna podjetja in zadruge, ki bodo s projektnimi aktivnostmi sledile poslovnemu modelu socialne ekonomije usmerjenemu v reševanje družbenih, okoljskih, gospodarskih in drugih problemov v OPO.

V skladu z ZSocP, so splošni cilji javnega razpisa naslednji:

 • krepitev sposobnosti subjektov socialne ekonomije za reševanje družbenih, okoljskih, gospodarskih in drugih problemov,
 • spodbujanje razvoja družbenih inovacij,
 • zagotavljanje dodatne ponudbe blaga in/ali storitev v javnem interesu,
 • razvoj novih možnosti zaposlovanja oziroma socialne vključenosti in reintegracije ranljivih ciljnih skupin.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 10 projektov, ki bodo z razvojem ali širitvijo svoje gospodarske dejavnosti v OPO povečali možnosti razvoja socialne ekonomije in zaposlovanja na izbranem območju ter prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja, prometne dostopnosti, dostopnosti do storitev, gospodarskega stanja ali demografskega stanja v OPO s trajnostnim delovanjem socialnega podjetja ali zadruge.

Področja izvajanja projektov po tem razpisu so smiselno opredeljena skladno s cilji in načeli socialnega podjetništva in Programa:

 1. Kakovost bivanja,
 2. Prometna dostopnost,
 3. Dostopnost do storitev,
 4. Gospodarsko stanje,
 5. Demografsko stanje.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo tega javnega razpisa, je 400.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Rok: Rok za oddajo vlog na predmetni javni razpis je do vključno 6. 5. 2024.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji zaprosijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mgts@gov.si s pripisom: »Javni razpis za spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetji in zadrug na obmejnih problemskih območjih«.

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Vprašanja bo možno posredovati najpozneje do vključno 25. 4. 2024, zadnji odgovori s strani ministrstva pa bodo objavljeni najpozneje do 26. 4. 2024. Če bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori nanje ne bodo posredovani.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave.

Več: Več o javne razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj