Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2024/2025

Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2024/2025

02. 04. 2024

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 27. 3. 2024, www.spiritslovenia.si

Predmet poziva: Predmet javnega poziva je financiranje posameznih aktivnosti iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol na področju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti (v nadaljevanju UPI). Z javnim pozivom želi SPIRIT Slovenija finančno podpreti izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti za vsaj 3000 mladih.

Cilj poziva: Cilj javnega poziva je:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti in veščin, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti ...;
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo;
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji;
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov, staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.

Iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol se s tem javnim pozivom lahko financirajo naslednje aktivnosti: 

  1. izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (Aktivnost A: delavnica ZUIP);
  2. izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih (Aktivnost B: Startup vikend);
  3. izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade (Aktivnost C).

Šola lahko izbira med tremi različnimi aktivnostmi in v vlogi zaprosi za financiranje največ dveh aktivnosti, pri čemer gre lahko za dve izvedbi ene aktivnosti - z upoštevanjem vseh pozivnih pogojev za prijavitelje za pridobitev sredstev. V primeru konzorcijske prijave se lahko prijavi tudi več šol (konzorcij šol), s tem, da je nosilec konzorcija prijavitelj aktivnosti, ostale šole pa so sodelujoče šole, pri čemer morajo biti vse sodelujoče šole vpisane v seznam osnovnih oziroma srednjih šol, ki je objavljen na spletni povezavi Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, kot to določa točka 4 tega javnega poziva.

Ciljna skupina so mladi, ki so v redni šolski sistem vpisani v šolskem letu 2024/2025.

Vrednost poziva: Skupna višina sredstev SPIRIT Slovenija za financiranje tega javnega poziva je največ 580.000,00 EUR.

Trajanje projekta: Za izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (Aktivnost A) ter za izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih (Aktivnost B) morajo šole oddati zahtevek po zaključku aktivnosti najkasneje do 15.11.2024, v primeru izvajanja aktivnosti obšolskih dejavnosti za mlade (Aktivnost C) pa je treba zahtevek oddati po zaključku aktivnosti najkasneje do 3.5.2025.

Upravičenci: Osnovne in srednje šole, ki so vpisane v seznam šol, objavljen na spletni povezavi Ministrstva za vzgojo in izobraževanje: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/storitve/.

Pozivnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije - SPIRIT Slovenija

Rok: Rok za oddajo vlog je 22. april 2024. Sredstva se bodo podelila po vrstnem redu prispetja popolnih vlog do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: mladi@spiritslovenia.si. Odgovorjena bodo vprašanja, ki bodo na elektronski naslov prispela najkasneje do 5 dni pred iztekom roka za oddajo vlog. Odgovori na vprašanja, ki bodo prispela pravočasno, bodo objavljeni najkasneje 3 dni pred rokom za oddajo vlog.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.podjetniski-portal.si/mladi-in-podjetnistvo, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Skrbnica javnega razpisa je ga. Ana Mrzlikar.

Pozivna dokumentacija: Pozivna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani izvajalcev javnega poziva: www.spiritslovenia.si pod rubriko »Javni razpisi« in na www.podjetniski-portal.si/mladi-in-podjetnistvo pod rubriko »Javni poziv osnovnim in srednjim šolam - JP MLADI 2024/2025«).

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj