Slovenski računovodski standardi 2024

Slovenski računovodski standardi 2024

12. 03. 2024

5 0
Koristnost članka
5 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 11. 3. 2024, www.findinfo.si, Avtor: Ida Kavčič, univ. dipl. ekon., spec. posl. ekon.

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je 15. novembra 2023 sprejel Slovenske računovodske standarde 2024 (v nadaljevanju SRS 2024), ki so bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 129/2023 z dne 20.12.2023 in ki so se pričeli uporabljati s 1. januarjem 2024.

Iz Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) izhajajo določbe, glede uporabe SRS, in sicer SRS ne smejo biti v nasprotju z ZGD-1 in drugimi zakoni, ki urejajo pravila o računovodenju posameznih pravnih oseb, ter predpisi izdanimi na njihovi podlagi. SRS morajo povzemati Direktivo 2013/34/EU in v zasnovi ne smejo biti v nasprotju z Mednarodnimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju MSRP). Iz Uvoda v SRS izhaja, da tiste organizacije, ki morajo po zakonih uporabljati SRS-je, neposredno in posredno ne uporabljajo določb MSRP, predpisanih z Uredbo Komisije (EU) 2023/1803 z dne 13. septembra 2023 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta. Določbe v MSRP veljajo le kot informacije o strokovnih dosežkih. Mednarodni standardi se neprestano spreminjajo in sprejemajo se novi, zato je bila izvedena prilagoditev SRS 2024 nujna.

Novosti SRS 2024[1]

Iz Okvira SRS izhajajo sledeče novosti:

 • opredelitev pomembnosti;
 • opredelitev sredstev, kot gospodarskih virov, ki jih organizacija obvladuje na podlagi preteklih dogodkov in iz katerih ima pravice, ki ji omogočajo doseganje gospodarskih koristi;
 • opredelitev pojma obvladovanja;
 • pojem »dolg« se nadomešča s pojmom »obveznost« v bilanci stanja, ki poleg dolgov zajema tudi rezervacije in pasivne časovne razmejitve;
 • na novo je opredeljena izvirna vrednost pri polproizvodih in proizvodih;
 • določila glede uporabe menjalnega tečaja, v primeru, ko so poslovni dogodki in stanja izražena v posamezni tuji valuti;
 • na novo je opredeljena sprememba računovodskih ocen in sprememba računovodskih usmeritev ter ugotavljanje in evidentiranje učinkov spremembe računovodskih usmeritev;
 • novo poglavje, ki se nanaša na odložene terjatve in odložene obveznosti za davek;
 • novo poglavje, ki se nanaša na nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje.

Spremembe SRS 1 - opredmetena osnovna sredstva, SRS 2 - neopredmetena sredstva in SRS 6 - naložbene nepremičnine vključujejo opredelitev :

 • nabavne vrednosti;
 • stroškov izposojanja;
 • nadomestnih delov, zamenjave delov, stroškov razgradnje in odstanitve sredstva;
 • stroškov preizkušanja delovanja sredstva;
 • pripoznavanja dobrega imena;
 • pripoznavanja naložbenih nepremičnin;
 • nakupne cene naložbenih nepremičnin.

SRS 3 - finančne naložbe je nov in določa:  

 • razvrščanje, pripoznavanje in odpravljanje finančnih naložb;
 • vrednotenje finančnih naložb;
 • sprememba poštene vrednosti.

Iz SRS 4 - zaloge izhajajo določbe glede začetnega računovodskega merjenja zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje, kjer se izloči metoda zožene lastne cene.

Spremembe SRS 5 -terjatve dopolnjujejo določbe glede pripoznavanja in odprave terjatev.

Spremembe SRS 9 - obveznosti se nanašajo na novo definicijo obveze, obveznosti in dolga. Nova so določila glede razvrščanja obveznosti na kratkoročne in dolgoročne obveznosti.

Spremenjeni SRS 10 - rezervacije in SRS 11- časovne razmejitve vključujejo novo definicijo rezervacij, določbe glede pripoznavanja rezervacij in časovnih razmejitev, spremembo glede obveznega oblikovanja rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade.

Spremembe SRS 14 - odhodki vključujejo metode vrednotenja zalog, novo definicijo proizvajalnih stroškov, posrednih proizvajalnih stroškov, proizvajalnih stroškov v ožjem in širšem pomenu ter spremenljivih stroškov.

SRS 15 - prihodki na novo definira:

 • metode za ocenjevanje variabilnega nadomestila,
 • razporejanje popustov;
 • prihodke agentov;
 • računovodenje odloženih dobav, ponovnega nakupa sredstva, ki ga je prodalo.

Organizacije bodo morale vse spremembe oziroma novosti standardov upoštevati od 1.1.2024. Zaradi zahtev, ki izhajajo iz SRS 2024, se lahko spremenijo računovodske usmeritve, ki so jih organizacije upoštevale pri sestavljanju računovodskih izkazov. Iz točke 5. Okvira SRS izhaja, da v takem primeru organizacija učinke spremembe računovodske usmeritve, ki izhaja iz začetne uporabe standarda in pojasnila, obračuna v skladu s posebnimi prehodnimi določbami standarda, če posebnih prehodnih določb ni, pa spremembo uporabi za nazaj (kot bi jo vedno uporabljala).

***

 • [1] Povzeto po SRS 2024, Uradni list RS. št. 129/2023

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj