Letno poročanje samostojnih podjetnikov 2023 (2. del)

Letno poročanje samostojnih podjetnikov 2023 (2. del)

05. 03. 2024

5 0
Koristnost članka
5 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 5. 3. 2024, www.findinfo.si, Avtor: Mojca Müller, preizkušena davčnica

Prvi del prispevka o letnem poročanju samostojnih podjetnikov 2023 je bil osredotočen na tiste, ki davčno osnovo za odmero dohodnine ugotavljajo na podlagi normiranih odhodkov. V drugem delu prispevka pa bo izpostavljenih nekaj izhodišč za letno poročanje tistih samostojnih podjetnikov, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih odhodkov.

Preden začnemo z davčnim obračunom in letnim poročanjem

Preden se lotimo priprave davčnega obračuna in letnega poročila, je potrebno opraviti letna računovodska opravila in logične kontrole bruto bilance. Med letna opravila sodijo predvsem uskladitev računovodskih evidenc sredstev in obveznosti z njihovim dejanskim oziroma popisnim stanjem, evidentiranje obresti od danih in prejetih posojil, tečajnih razlik, uskladitev terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev, slabitev in odpis terjatev ipd.

Z logičnimi kontrolami bruto bilance pa imamo v mislih predvsem kontrolo stanja posameznih kontov na dan 31.12. Konti, ki morajo imeti stanje na dan 31.12. v breme, so konti razreda: 0 (brez skupine kontov 03 in 05), 1, 3, 4, 6, in 7 (brez skupine kontov od 76 do 79). Konti, ki morajo imeti stanje na dan 31.12. v dobro, so konti razreda: 0 (samo skupine kontov 03 in 05), 2, 7 (brez skupine kontov od 70 do 75) in 9.

Davčni obračun

Če smo vse poslovne dogodke obravnavali skladno z računovodskimi pravili (SRS), je priprava davčnega obračuna le še administrativni postopek z nekaj prilagoditvami višine davčno priznanih odhodkov in uveljavitvijo davčnih olajšav.

Davčno priznavanje odhodkov

Vsi odhodki, ki so sicer poknjiženi skladno s SRS, niso nujno tudi v celoti davčno priznani. V nadaljevanju je izpostavljenih nekaj polj iz davčnega obračuna, kjer so pogosto potrebne prilagoditve odhodkov za davčne namene:

 • v polje 6.9 vpišemo stroške, ki se nanašajo na privatno življenje samostojnega podjetnika,
 • v polje 6.10 vpišemo stroške v zvezi s prisilno izterjavo davkov in dajatev (npr. zamudne obresti na eKartici)
 • v polje 6.12 vpišemo znesek DDV, ki si ga samostojni podjetnik ni odbil, pa bi si ga lahko,
 • v polje 6.16 vpišemo donacije, ki so v celoti davčno nepriznan odhodek,
 • v polje 6.18 vpišemo 50 % stroškov reprezentance (stroški pogostitve, zabave in daril ob poslovnih stikih s poslovnimi partnerji)

Davčne olajšave

Na voljo je osem različnih olajšav, ki jih lahko strnemo v tri sklope, in sicer: (1) olajšave, kjer država spodbuja razvoj, investicije in zeleni prehod, (2) olajšave povezane z zaposlenimi in (3) olajšava za donacije. V kolikor je samostojni podjetnik upravičen do več vrst davčnih olajšav, naj najprej uveljavi tiste olajšave, ki jih ni mogoče prenašati v naslednja davčna obdobja. V to kategorijo sodijo vse olajšave z izjemo investicijske olajšave, olajšave za raziskave in razvoj in deloma olajšave za donacije. Na tak način zagotovi maksimalno izkoriščenost davčnih olajšav, tudi v primeru nizke davčne osnove.

Tokrat izpostavljamo le olajšavo za zaposlovanje, ki pogosto ostane neizkoriščena, ker zakonska pravila koriščenja niso povsem dobro zamišljena. V zvezi z olajšavo za zaposlovanje je FURS v letu 2023 izdal tudi dve pojasnili 0920-4180/2023-4 in 0920-6740/2023-2. Na voljo imamo tudi dokaj svežo sodbo Upravnega sodišča v zadevi 953/2020-25, ki še dodatno osvetli problematiko koriščenja olajšave za zaposlovanje.

Ajpes letno poročilo

Obseg letnega poročanja je odvisen od velikosti samostojnega podjetnika po merilih iz 55. člena ZGD-1. Mikro in majhni podjetniki predložijo le podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida, ter podajo izjavo, da predloženi podatki zadoščajo tako za namene javne objave kot za namene državne statistike.

Srednji in veliki samostojni podjetniki pa so dolžni predložiti: (1) podatke iz bilance stanja (2) podatke iz izkaza poslovnega izida in (3) letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala, pojasnila k izkazom in poslovodno poročilo.

Sklep

Priprava davčnega obračuna in letnega poročila za samostojnega podjetnika, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih odhodkov, zahteva določeno mero znanja na računovodskem, kot tudi na davčnem področju. K sreči leto 2023 ni prineslo pomembnih davčnih sprememb, zato bo morda letošnje letno poročanje za marsikaterega računovodjo eno izmed bolj mirnih.

***

Viri:

 • Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije (Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20.12.2023)
 • Koriščenje davčne olajšave za zaposlovanje po noveli ZDDPO-2S za osebe, ki so bile zaposlene v letu 2020 in 2021, FURS pojasnilo št. 0920-4180/2023-4 z dne 30. 03. 2023
 • Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22.12.2017)
 • Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD) dostopen na povezavi: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=dohodek_iz_dejavnosti_obracun_fod
 • Olajšava za zaposlovanje - obravnava več sklenjenih pogodb o zaposlitvi v obdobju 24 mesecev od prve sklenitve pogodbe z osebo iz 55. b člena ZDDPO-2, FURS dokument št. 0920-6740/2023-2 z dne 25. 4. 2023
 • UPRS Sodba I U 953/2020-25 z dne 8.5.2023
 • Zakon o dohodnini (ZDoh-2); Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20.12.2023)
 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1); Uradni list RS, št. 75/2023 z dne 10.7.2023

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj