Javni razpis - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024 (P2 2024)

Javni razpis - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024 (P2 2024)

05. 03. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 18, Datum: 1. 3. 2024, Stran: 381

Namen razpisa: Namen razpisa je spodbuditi mlada inovativno naravnana podjetja (start-up podjetja) k realizaciji njihovih razvojnih potencialov in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev, ki se prednostno osredotočajo na področja skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s strategijo pametne specializacije (S5).

Cilji razpisa: Cilj javnega razpisa z vidika Programa EKP je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Inovacijska družba znanja«. V ta namen se spremljajo naslednji kazalniki rezultata:

  • RCR17: podjetja, ki preživijo na trgu
  • RCR19: podjetja z večjim prometom
  • RCR25: podjetja s povečano dodano vrednostjo na zaposlenega.

Cilji javnega razpisa doseženi po preteku treh let od odobritve so:

  • izboljšanje ustanavljanja, poslovanja podjetij in realizacije njihovih razvojnih potencialov ter konkurenčnosti na domačih oziroma tujih trgih, kar bo prispevalo k znižanju stopnje umrljivosti podjetij v začetnem obdobju poslovanja in spodbudilo njihovo rast,
  • uspešno poslovanje novih podprtih podjetij, ki preživijo na trgu, povečujejo promet in dodano vrednost na zaposlenega.

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativno naravnanih podjetij, razvoja MVP (minimalno sprejemljiv produkt/minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe. Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oziroma priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2023 in 15. 3. 2024 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.160.000 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Prijavni rok za oddajo vlog je 29. 3. 2024, do 14.00 ure.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-72 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: razpisi@podjetniskisklad.si.

Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje dva delovna dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge.

Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.podjetniskisklad.si/sl/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.podjetniskisklad.si/sl/.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj