Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

06. 02. 2024

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Regionalna gospodarska zbornica Celje, 29. 1. 2024, https://rgzc.gzs.si/

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 23. 1. 2024 objavilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (v nadaljevanju: predlog zakona).

Najpomembnejše spremembe in dopolnitve:

 • Pri pogojih za izdajo soglasja se dodata dva nova pogoja in sicer, da delodajalec ni napovedal odpuščanja večjega števila delavcev ali da ni odpuščal iz poslovnih razlogov.
 • Na novo so določeni pogoji za podajo soglasja k modri karti EU. Spreminjajo se pogoji glede pogodbe o zaposlitvi, višine plače in pogoji glede soglasja k podaljšanju modre karte EU, zamenjave delovnega mesta in zamenjave delodajalca. Namesto dosedanje najmanj enoletne pogodbe o zaposlitvi, bo vlagatelj lahko predložil pogodbo o zaposlitvi z veljavnostjo najmanj šest mesecev. Plača imetnika modre karte EU bo namesto dosedanjega 1,5 kratnika povprečne letne bruto plače morala biti v višini najmanj povprečne letne bruto plače v RS, nazadnje objavljene v Uradnem listu RS.
 • Predlog zakona ureja možnost podaje soglasja k modri karti EU, če tujec nima visokošolske kvalifikacije (formalne izobrazbe), ampak je visoko poklicno usposobljen. Tujec z visoko poklicno usposobljenostjo se bo lahko zaposlil le kot vodstveni delavec na področju informacijske in komunikacijske tehnologije ali kot strokovnjak za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. V postopku ugotavljanja visoke poklicne usposobljenosti mora predložiti dokazilo, da je bil v zadnjih sedmih letih najmanj tri leta zakonito zaposlen kot vodstveni delavec na področju storitev informacijske in komunikacijske tehnologije ali kot strokovnjak za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ali da ima potrdilo izvajalca ( reprezentativnega sindikata ali reprezentativnega delodajalskega združenja), da ima ustrezne poklicne izkušnje na ravni, primerljivi z visokošolskimi kvalifikacijami, ki so relevantne za poklic, določen v pogodbi o zaposlitvi. Izvajalci bodo potrdila izdajali v primeru, da tujec ne bo mogel ustrezno izkazati triletnih poklicnih izkušenj na ravni, primerljivi z visokošolskimi kvalifikacijami, ki so relevantne za poklic, določen v pogodbi o zaposlitvi, ali če bo delodajalec tako želel.
 • Predlog zakona ureja izdajo soglasja k modri karti EU za tujce, ki že imajo modro karto EU v drugi državi članici EU. Modro karto EU lahko pridobijo, če so bili najmanj 12 mesecev zaposleni v prvi državi članici EU kot imetnik modre karte EU.
 • Predloga zakona poleg sezonskega dela v kmetijstvu in gozdarstvu uvaja sezonsko delo v turizmu in gostinstvu, ki se bo lahko izvajalo le na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Sezonsko delo se bo opravljalo do treh mesecev v koledarskem letu na podlagi dovoljenja za sezonsko delo ali do šest mesecev na podlagi soglasja zavoda k enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo.
 • Tujcem z dovoljenjem za prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela se omogoča, da se do izdaje nove izkaznice dovoljenja za prebivanje, na kateri je naveden dostop do trga dela, zaposlijo na podlagi izkaznice dovoljenja za prebivanje, na kateri je naveden razlog prebivanja ( npr. družinski član) in informativnega lista, ki ga izda Zavod RS za zaposlovanje.
 • Na novo se določijo pogoji, ko se soglasje k modri karti EU umakne.
 • Vodi se evidenca delodajalcev, tujih delodajalcev in naročnikov dela, ki so kršili 42. člen ZZSDT in jim je za določen čas prepovedano zaposlovanje, delo oz. izvajanje storitev.
 • Določi se podatke, ki jih vsebuje evidenca zavoda o delodajalcih, tujih delodajalcih in naročnikih dela, ki so kršili 42. člen ZZSDT. 
 • Zavod bo upravljal evidenco delodajalcev, tujih delodajalcev in naročnikov dela iz 42. člena ZZSDT, ki jim je prepovedano zaposlovanje in delo tujcev oziroma izvajanje storitev ter jo javno objavil. S posredovanjem podatkov s strani Inšpektorata RS za delo in Finančne uprave RS zavodu o pravnomočnih sodbah, sklepih in odločbah o prekrških, izdanih delodajalcem ali naročnikom dela, bo zavod z javno objavo kršiteljev seznanil vse bodoče delojemalce o kršiteljih delovnopravne zakonodaje. 
 • Zaradi ustreznega celostnega informiranja o trgu dela bo predlog zakona omogočil ustrezno pridobivanje in analiziranje podatkov drugih organov, ki vodijo evidence v povezavi s trgom dela (evidence glede izobraževanja, prehodov na trg dela, upokojevanja, demografske evidence). Podatke, ki jih zavod prejme v okviru dejavnosti in nalog, bi v okviru statističnih in raziskovalnih dejavnosti lahko uporabilo tudi ministrstvo, ki je trenutno pri pridobivanju podatkov zelo omejeno.
 • Zavod zaradi zaposlovanja v RS izvaja tudi informiranje, zaposlitvene sejme, svetovanje, vključevanje v ukrepe na trgu dela in drugo podporo državljanom tretjih držav v RS in v državah, iz katerih prihajajo državljani tretjih držav.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj