Sprememba Javnega poziva 106FS-PO23 - Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Sprememba Javnega poziva 106FS-PO23 - Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

05. 12. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 121, Datum: 1. 12. 2023, Stran: 2220

Javni poziv 106FS-PO23 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte (Uradni list RS, št. 92/23) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 3.b) točke se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:

Za ukrep N - energetska učinkovitost v tehnološkem procesu višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez davka na dodano vrednost, vendar ne več kot 250,00 EUR na 1 MWh v energetskem pregledu izkazanega letnega prihranka energije.

Besedilo 5.e) točke (»vpis stavbe v kataster nepremičnin«) se spremeni tako, da se glasi:

Stavba, ki je predmet spodbude oziroma v kateri bo naložba izvedena, mora biti ob oddaji vloge vpisana v kataster nepremičnin na podlagi elaborata oziroma mora biti ob oddaji vloge na pristojni organ oddana popolna vloga za vpis stavbe v kataster nepremičnin na podlagi elaborata, o čemer vlagatelj predloži dokazilo.

Za 5.j) točko se doda 5.k) točko, ki se glasi:

k) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo

Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme ter vgradnjo gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.

Besedilo 8.a) točke (»Postopek obravnave vlog in dokazno breme, a) Postopek«) se v četrtem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, razen v primeru odvzema pravice do nepovratnih sredstev, ki jih Eko sklad izda v fizični obliki, se vročajo z navadno vročitvijo. Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega dokumenta. Elektronsko vročanje navedenih dokumentov Eko sklad opravi na način, da jih pošlje v elektronski predal, ki ga je vlagatelj navedel v vlogi, če pred vročitvijo ne bo sporočil, da želi, da se vroča v drug elektronski predal ali v fizični obliki. Takšna vročitev velja kot opravljeno 15. dan od dneva odpreme dokumenta v elektronski predal.«

Besedilo Priloge: Tehnični pogoji se v prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»V tej prilogi so opredeljeni tehnični pogoji, upravičeni stroški ter obvezne priloge k vlogi za posamezen ukrep po javnem pozivu 106FS-PO23 Finančne spodbude v nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte.«

Besedilo Priloge: Tehnični pogoji se v točki N - energetska učinkovitost v tehnološkem procesu v petem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Obvezne priloge k vlogi:

  • energetski pregled, ki vključuje zgoraj navedene elemente energetskega pregleda in prikazuje, da gre za ukrep zmanjšanja rabe energije, kjer se naložba povrne iz prihranka pri stroških zaradi manjše rabe energije,
  • račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe,
  • dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje,
  • poročilo o zaključku naložbe, ki vključuje povzetek izvedenega ukrepa, prihranke energije, dobo vračanja naložbe ipd.,
  • fotografije izvedene naložbe.«

Sprememba javnega poziva začne veljati naslednji dan po objavi te spremembe v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj