Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov

Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov

14. 11. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 113, Datum: 10. 11. 2023, Stran: 2045

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je financiranje najmanj triinpetdeset projektov, od tega najmanj triintrideset projektov za invalidska podjetja in najmanj dvajset projektov za zaposlitvene centre, v okviru katerih bodo oblikovani in izvedeni individualni načrti razvoja novih poslovnih modelov glede na potrebe posameznega invalidskega podjetja in zaposlitvenega centra (optimizacija poslovanja, posodobitev internih aktov, načrt za prilagoditev delovnih procesov idr.) ter glede na spreminjajoče se poslovno okolje, uvajanje sprememb na področju novih tehnologij (digitalizacija) in uvajanje prožnejših načinov dela. Pripravljeni bodo načrti kariernega razvoja in nabor ciljno usmerjenih usposabljanj ter izobraževanj za invalide in druge zaposlene, ki z invalidi sodelujejo v delovnem procesu.

Javni razpis je razdeljen na dva ločena sklopa:

Sklop 1: Invalidska podjetja

V okviru sklopa 1 se bo financiralo najmanj triintrideset projektov, katerih prijavitelji bodo invalidska podjetja z izbranimi projektnimi partnerji.

Sklop 2: Zaposlitveni centri

V okviru sklopa 2 se bo financiralo najmanj dvajset projektov, katerih prijavitelji bodo zaposlitveni centri z izbranimi projektnimi partnerji.

Javni razpis predvideva financiranje projektnih aktivnosti za oba sklopa, glede na individualne potrebe invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov, ki bodo potekale v dveh fazah:

Faza I:

  • izdelava analize stanja poslovnega modela,
  • izdelava nabora ukrepov za izboljšanje poslovnega modela,
  • izdelava individualnega načrta za posodobitev poslovnega modela in prilagoditev delovnih procesov,
  • svetovanje za posodobitev internih aktov in optimizacija poslovanja na ravni nastopanja na trgu.

Faza II:

  • izdelava individualnih načrtov kariernega razvoja zaposlenih invalidov,
  • priprava nabora ciljno usmerjenih usposabljanj in izobraževanj za invalide, ostale zaposlene in delodajalce, s poudarkom na usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ter na dvigu digitalnih kompetenc,
  • izvedba ciljno usmerjenih izobraževanj in usposabljanj za invalide in ostale zaposlene, tudi delodajalce.

Specifična aktivnost, le za sklop 1 (invalidska podjetja):

  • zagotavljanje psihosocialne podpore vključenim invalidom.

Posamezne projektne aktivnosti so podrobneje opredeljene v poglavju 5, točki 5.3 javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Ciljne skupine, ki bodo obravnavane v okviru javnega razpisa, so navedene v poglavju 4 javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujati invalidska podjetja in zaposlitvene centre k uvajanju prožnejših oblik dela. Izbrani projekti bodo s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi naslavljali približevanje delodajalcev zmožnostim in sposobnostim invalidov, z uvajanjem prožnejšega načina dela (npr. organizacija dela na daljavo, gibljiv delovni čas, telovadba idr.), večjo podporo pri organizaciji delovnega procesa s strani delodajalca (npr. digitalizacija procesov, varno in zdravo delovno okolje idr.) ob hkratnem razvijanju kompetenc zaposlenih, s poudarkom na digitalnih kompetencah in kompetencah za prožnejše oblike dela.

Z izbranimi projekti se bo omogočila večja odpornost trga dela in večja vključenost na trg dela, spodbujalo lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, krepilo digitalne kompetence zaposlenih invalidov in zviševalo standarde varnosti in zdravja pri delu.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa je 2.199.500,00 EUR brez DDV. Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) ni upravičen strošek.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok: Rok za oddajo vloge na javni razpis je najkasneje do 11. 12. 2023 do 23.59.

Dodatne informacije: Zainteresirani prijavitelji in projektni partnerji lahko vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na e-naslov: gp.mddz@gov.si s pripisom »Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela«.

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.

Vprašanja je možno posredovati do 4. 12. 2023 do 12. ure, zadnji odgovori bodo objavljeni do 8. 12. 2023.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj