Kako financirati ideje in širitev podjetja

Kako financirati ideje in širitev podjetja

02. 11. 2023

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: SPOT Svetovanje Posavje in mentoriranje, 27. 10. 2023, Avtor: Karl Vertovšek, podjetniški mentor

Marsikdo izmed nas - posameznikov, podjetnikov in že utečenih podjetij ima idejo o novih storitvah, produktih, ki bi jih želeli uresničiti. Ideje je »razdelana«, velikokrat pa se ustavi pri potrebnih sredstvih za začetek - razvoj, prototip, zagon.

Z namenom boljšega vpogleda v možnosti, ki jih nudijo podporno okolje, razpisna sredstva, poslovni angeli in različne platforme za pridobivanje kapitala, smo pripravili kratek pregled različnih možnosti na področju pridobivanja sredstev za razvoj podjetniške ideje.

Razvoj s pomočjo različnih nepovratnih sredstev

Vsako leto več organov EU in Republike Slovenije razpiše nepovratna sredstva v obliki finančnih spodbud in subvencij, ki jih lahko podjetja koristijo za financiranje lastnih idej in investicij.

Nepovratna sredstva lahko podjetja pridobijo za podporo raziskovalnih in razvojnih projektov, uvajanja in razvoja digitalizacije poslovanja, trženja, učinkovite rabe energije, nabavi strojne opreme ali financiranja drugih večjih projektov gradnje nepremičnin in drugih večjih investicij.

Te spodbude so v obliki javnih razpisov za gospodarstvo in so pomemben instrument za spodbujanje rasti in razvoja podjetij ter celotnega gospodarstva. Omogočajo boljšo izrabo sredstev, spodbujajo inovacije ter prispevajo k povečanju konkurenčnosti. Podjetja, ki razmišljajo o sodelovanju v takih razpisih, morajo skrbno preučiti pogoje in zahteve ter se ustrezno pripraviti, da bi povečala možnosti za uspeh pri pridobivanju spodbud.

Če želimo razvijati svojo poslovno idejo s pomočjo razpisov, je priporočljivo spremljati npr. različna ministrstva, Agencijo Spirit, Slovenski podjetniški sklad, Evropsko komisijo in druge inštitucije, ki nudijo različna razvojna sredstva in hkrati določajo pogoje, pod katerimi bodo prijavitelji izbrani in bodo sredstva pozneje dodeljena.

Pozorni smo na:

 • Višino sofinanciranja (koliko % skupne vrednosti projekta prispeva razpisnik)
 • Najvišji znesek financiranja
 • Pogoji za kandidiranje (bilanca stanja, velikost podjetja, velikost konzorcija)
 • Obveznosti prijavitelja po podpisu pogodbe (poročanje, dodatne zaposlitve, razvoj ideje do prodaje na trgu)

Glavne značilnosti razpisa:

 • Razpisi se običajno osredotočajo na določene sektorje ali dejavnosti, kot so raziskave in razvoj, izvoz, zaposlovanje, trajnostni razvoj, inovacije itd.
 • Podjetja morajo izpolnjevati določene pogoje, kot so velikost, izkazana potreba po spodbudi, skladnost s cilji programa itd.
 • Podjetja morajo pripraviti in vložiti formalno prijavo, ki vključuje načrt projekta, proračun in druge zahtevane dokumente.
 • Prijave se ocenjujejo in izbrani so projekti, ki so najbolj skladni s cilji razpisa.
 • Prejemniki spodbud so običajno dolžni redno poročati o napredku in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
 • Razpisi imajo določeno trajanje in roke za oddajo prijav, izvajanje projektov in poročanje. Določeni vsebujejo tudi t.i. trajnost projekta.

Podpore Slovenskega podjetniška sklada

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je javna finančna institucija v Sloveniji, ki igra ključno vlogo pri spodbujanju podjetništva, inovacij ter gospodarske rasti v državi. Podjetja in podjetniki, ki iščejo finančno podporo in strokovno pomoč pri razvoju svojih projektov, se lahko obrnejo na Slovenski podjetniški sklad za ustrezne rešitve. V grobem delimo spodbude na finančne in vsebinske.

Spodbude za mlada in startup podjetja - finančne spodbude

1.    P2 - 54.000 evrov zagonske spodbude za zagon v treh tranšah

Razpis P2 je subvencija, namenjena sofinanciranju zagona inovativnih podjetij, razvoju MVP (angl. minimum viable product) in lansiranju inovativnih produktov na trg. P2 spodbuja zagon tehnološko inovativnih podjetij s potencialom rasti, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trga in osredotoča na reševanje problemov kupcev. Sredstva so namenjena startup podjetjem mlajšim od 14 mesecev. Vključena je tudi vsebinska podpora za mlada inovativna podjetja.

2.    SK75 - Konvertibilno posojilo v višini 75.000 evrov za vstop na trg - t.i. semenski kapital

Razpis SK75 je namenjen inovativnim startup podjetjem s potencialom globalne rasti, ki s svojim produktom ali storitvijo že ustvarjajo prihodke, želijo pa si čim hitreje pospešiti rast prodaje in se širiti na nove trge. Namenjen je podjetjem mlajšim od petih let. Letno je na ta način podprtih približno 15 podjetij, ki so vključena tudi v vsebinsko podporo.

3.    SI-SK - Od 100.000 do 600.000 evrov soinvesticijskega denarja za hitro rast - t.i. semenski kapital   

To je mehanizem soinvestiranja (SI-SK) SPS skupaj z neodvisnimi zasebnimi investitorji (poslovnimi angeli, skladi zasebnega/tveganega kapitala ali korporacijami) investira oz. zagotavlja lastniško financiranje za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja. Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. Primerno je za mlada visokotehnološka podjetja, starejša od 6 mesece in mlajša od 5 let.

4.    Tvegani kapital

Je oblika finančne pomoči za hitrorastoča globalno usmerjena podjetja. Zajema vstop v lastniško strukturo in upravljanje podjetja skupaj z zasebnimi investitorji (družbami tveganega kapitala), ki v podjetje investirajo kapitalske vložke in mezzanin kredite. Namen vzpostavitve tovrstnega financiranja je razvoj obstoječega trga tveganega kapitala v Sloveniji in s tem povečanje števila zasebnih družb tveganega kapitala. Tvegan kapital pospešuje lastniške nalože v mikro, mala in srednje velika podjetja s potencialom hitre globalne rasti. Tvegan kapital je hitro rastočim in globalno usmerjenim podjetjem na voljo preko Srednjeevropskega sklada skladov tveganega kapitala (Central Europe Fund of Funds - CEFoF).

5.    Mikrokrediti in krediti

Njihov namen je zagotavljati hitro ter ugodno financiranje manjših investicij ter obratnih sredstev za tekoče oziroma likvidno poslovanje mikro in malih podjetij v določenih primerih tudi srednje velikih podjetij. Mikrokredite manjših vrednosti od 5.000 do 25.000 EUR ali v določenih primerih kredite do 100.000 EUR lahko podjetja najamejo neposredno na SPS-u pod ugodnimi pogoji in brez stroškov odobritve ter vodenja. Pridobijo se na enostaven in hiter način in so zelo ugodni , saj imajo nižjo obrestno mero, daljšo ročnost kredita, možnost moratorija in so brez stroškov odobritve. Ta oblika spodbude je bolj prepoznavna pod nazivom »P7«.

6.    Garancije

Garancijska linija predstavlja najpomembnejšo finančno linijo SPS-a oz. povprečno več kot 80 % vseh odobrenih sredstev letno. Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere omogočajo mikro, malim in srednje velikim podjetjem hitrejše, lažje, predvsem pa cenejše pridobivanje bančnih kreditov za obratna sredstva ali večje investicije. Bančni kredit, zavarovan z garancijo SPS-a je za podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih obrestnih mer, daljše ročnosti kredita, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, stroški odobritve garancije se ne zaračunavajo. Ta oblika spodbude je bolj prepoznavna pod nazivom »P1 plus«.

7.    Posebne spodbude

Te spodbude so namenjene za MSP oz. specifične ciljne skupine (digitalizacija, krožno zeleno gospodarstvo, lesarstvo). Namenjene so novim zaposlitvam, ohranjanju delovnih mest ter zviševanju dodane vrednosti na zaposlenega. Poznamo jih pod nazivom »P4D« - spodbude za digitalno transformacijo, »P4L« - spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 in »P4I« - sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih.

Spodbude za mlada in startup podjetja - vsebinske spodbude

1.    Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev

Vavčerji so spodbude manjših vrednosti, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočajo bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

Vavčerje lahko podjetja pridobijo skozi vso leto (oz. do porabe sredstev) na zelo enostaven način (brez prekomernih postopkov odobritve) in obravnava le – teh je zelo hitra.

Osnovne značilnosti vavčerjev:

 • Enostavne spodbude malih vrednosti za MSP ( od 300 EUR do 9.999,99 EUR nepovratnih sredstev
 • Hitra obravnava
 • Vavčerji so na voljo skozi vse leto
 • Brezplačna pomoč pri pripravi zahtevka in vloge ( SPOT točka)
 • Sofinanciranje v maximalni višini 60% upravičenih stroškov na posamezen odobren vavčer
 • Prijavite se lahko na max. 3 vavčerje naenkrat oz. največ 30.000 EUR izplačila letno.
 • Namenjeni za vsa vsebinska področja

Pogoji in prijava

Na pozive za vavčerje se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika pdojetja, ki imajo sedež v republiki Sloveniji. Poziv za vavčerje velja samo za pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnsotjo, so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali pa zadruge. Na dan oddaje vloge morajo imeti vsaj enega zaposlenega in imeti poravnane finančne obveznosti.

Postopek pridobitve vavčerjev

 • Objava javnega poziva
 • Priprava vloge
 • Poenostavljena in hitra oddaja vloge
 • Obdelava vloge
 • Podpis pogodbe s SPSom
 • Izvedba
 • Zahtevek z dokazili
 • Izplačilo spodbude

2.    Vsebinska podpora za inovativna mlada podjetja – #StartupPlusProgram.

 • Mentorski program

Prejemniki finančnih spodbud P2, SK75 in SI-SK so upravičeni do individualnega mentorstva s strani izkušenih podjetnikov in podjetniških svetovalcev oziroma startup mentorjev. Mentoriranje je za upravičence brezplačno, stroške krije neposredno Sklad. Mentoriranje je prilagojeno za specifične potrebe in izzive s katerimi se soočajo prejemniki finančnih spodbud.

 • StartupPlusProgram

Pripravlja se nov program z nazivom: Vsebinska podpora za hitrejšo globalno in trajnostno rast inovativnih MSP v obdobju 2023–2028. Pretekli je bil namenjen podpori podjetniškim ekipam na poti do podjetniškega uspeha s pravo kombinacijo finančnih spodbud in vsebinske podpore.

3.    Spodbujanje osnovnošolskih, dijaških in študentskih podjetniških idej

Slovenski podjetniški sklad (SPS) skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter agencijo SPIRIT Slovenija sodeluje v okviru projekta POPRI, ki je namenjen spodbujanju osnovnošolskih, dijaških in študentskih podjetniških idej. V okviru projekta se spodbuja razvoj kompetenc mladih (osnovnošolskih, dijaških ali študentskih) ekip, spodbuja izvajanje različnih aktivnosti na področju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi. Izvede se regijski in nacionalni izbor najbolj perspektivnih idej, SPS pa najboljšim ekipam z najbolj perspektivno podjetniško idejo izplača denarno nagrado.

Druge oblike pomoči za realizacijo podjetniške ideje

Ena izmed možnosti je zagotovo financiranje ideje s pomočjo množičnega financiranja – crowfundinga. Slovenski startupi so zelo uspešni pri pridobivanju sredstev z množičnim financiranjem. Veliko uspešnih zgodb lahko spremljate tudi preko kickstarter platforme. Crowfunding oziroma množično financiranje je definirano kot skupen nastop posameznikov v podporo določenemu projektu, ki se v zadnjem času najbolj učinkovito organizira prek različnih spletnih platform. Lahko gre za najrazličnejše projekte: dobrodelne, umetniške, glasbene, razvoj tehnoloških izdelkov. Kar nekaj uspešnih zgodb je bilo realiziranih tudi s pomočjo skladov tveganega kapitala. Običajno takšen sklad podpre le ideje z velikim potencialom. Nekoliko drugačen pristop do vaše podjetniške ideje in vlogo v podjetju uberejo poslovni angeli. Poslovni angeli vstopajo v podjetje že v začetni - razvojni fazi, na donos pa so praviloma pripravljeni počakati nekoliko dlje.

Zaključek

Skozi celotno vsebino, smo videli, da so v Sloveniji številni mehanizmi, ki so na voljo podjetjem oz. podjetniškim ekipam v različnih fazah razvoja - od začetka pa kasneje do realizacije - izvedbe. Tudi v vmesnem času lahko podjetja koristijo številne ugodnosti - podpore. Za vse, z res dobro podjetniško idejo, so tu na voljo še oblike, ki lahko hitreje »pripeljejo« do rezultata.

Omeniti moramo še številne podpore, ki ji izvajajo lokalne skupnosti - občine, podjetniški inkubatorji in številna ministrstva. Z dobro idejo, pravo ekipo in ob sodelovanju vseh podpornih inštitucij, bo realizacija lažja.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj