Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2023 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2023 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)

05. 09. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 94, Datum: 1. 9. 2023, Stran: 1640

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

 • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
 • Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka,
 • Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
 • Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja,
 • Ukrep 7: sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture,
 • Ukrep 12: sofinanciranje gospodarskih subjektov v primerih naravnih nesreč ali izjemnih dogodkov.

Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za že izvedene aktivnosti, razen za ukrepe 1, 3, 7 in 12, kjer se pomoč lahko dodeljuje tudi za predvidene aktivnosti, in sicer za:

 • ukrep 1 do 31. 12. 2023, če uveljavlja investicijo zaradi sanacije posledic, nastalih zaradi posledic neurja z dežjem in/ali vetrom dne 19. 7. 2023 in/ali poplave 4. 8. 2023,
 • ukrep 3 do 31. 12. 2024, če upravičenec sklepa najemno razmerje za prazen pritlični poslovni prostor v starem mestnem jedru Celja oziroma Bregu v času od 1. 9. 2023 dalje,
 • ukrep 7 za aktivnosti, ki bodo realizirane do 31. 12. 2023,
 • ukrep 12 za stroške nemožnosti oziroma bistvenega zmanjšanja obratovanja/poslovanja poslovnega subjekta v določenem poslovnem prostoru do 31. 12. 2023.

Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis za stroške za:

 • ukrep 1 in 2 za obdobje od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. Za upravičen strošek se štejejo tudi stroški za že začete investicije v tem obdobju, ki bodo zaključene do zaključka roka za oddajo vlog po tem razpisu, pri čemer se upoštevajo dejansko nastali in plačani stroški v tem obdobju. Izjemoma lahko podjetje, ki je utrpelo škodo zaradi posledic neurja z dežjem in/ali vetrom dne 19. 7. 2023 in/ali poplave 4. 8. 2023, uveljavlja stroške za ta ukrepa za obdobje od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023;
 • ukrep 3 za obdobje od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 ali obdobje od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2024. Slednje obdobje velja za najemnike praznih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Celja;
 • ukrep 7 za obdobje 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (bodoče aktivnosti, ki bodo dejansko izvedene najkasneje do 31. 12. 2023);
 • ukrep 4: sofinanciranje stroškov obveznih prispevkov za obdobje od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2023 (plačilo prispevkov v navedenem obdobju za največ 12 mesecev, pri čemer so lahko prispevki za to obdobje plačani po tem obdobju, a vseeno pravočasno glede na področno zakonodajo (npr. v mesecu septembru 2023 za avgust 2023);
 • ukrep 12: sofinanciranje stroškov nemožnosti oziroma bistvenega zmanjšanja obratovanja/poslovanja poslovnega subjekta v določenem poslovnem prostoru zaradi posledic neurja z dežjem in/ali vetrom dne 19. 7. 2023 in/ali poplave 4. 8. 2023. Za upravičen strošek se štejejo tudi stroški nemožnosti oziroma bistvenega zmanjšanja obratovanja/poslovanja poslovnega subjekta v določenem poslovnem prostoru zaradi navedenih naravnih nesreč tudi še za bodoče stroške, ki bodo nastali do 31. 12. 2023, pri čemer se upoštevajo dejansko nastali stroški v tem obdobju.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so:

 • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
 • podjetja, ki izvajajo enega izmed ukrepov iz tega razpisa, in ima učinke v Mestni občini Celje, kar je podrobneje predpisano pri posameznem ukrepu.

Za podjetje se po tem razpisu šteje:

 • samostojni podjetnik posameznik,
 • mikro, mala in srednja velika podjetja (MSP) iz člena 2 Priloge k Priporočilu 2003/361/ES, pri čemer so srednja podjetja upravičena samo za ukrep 1 in 2.

Za izvajanje ukrepov se uporabljajo določila dodeljevanja pomoči de minimis.

Upravičenci do nepovratnih sredstev se razlikujejo glede na ukrep, za katerega se prijavljajo.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva za izvedbo ukrepov 1, 2, 3, 4, 7 in 12 so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2023 v višini 235.000,00 EUR (proračunska postavka 410201: subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom). Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:

 • 60.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1),
 • 40.000 EUR za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka (ukrep 2),
 • 40.000 EUR za projekte v katere vstopa MOC s področja podjetništva in gospodarstva:
 • za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v višini 30.000,00 EUR (ukrep 3),
 • za sofinanciranje samozaposlovanja v višini 10.000,00 EUR (ukrep 4),
 • 45.000,00 EUR sofinanciranje stroškov promocije Celja kot prepoznavne turistične destinacije (ukrep 7),
 • 50.000 EUR za sofinanciranje gospodarskih subjektov v primerih naravnih nesreč ali izjemnih dogodkov (ukrep 12).

Razpisnik: Mestna občina Celje

Rok: Rok za oddajo vlog je 20. 9. 2023, do 16. ure.

Dodatne informacije: Rok za vprašanja je 8. 9. 2023, po e-pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si.

Razpisna dokumentacija: Besedilo razpisa in razpisni pogoji so objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje v rubriki Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta: http://moc.celje.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj