Denarna pomoč za samozaposlene

Denarna pomoč za samozaposlene

29. 08. 2023

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 11. 8. 2023, www.findinfo.si

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) prinaša denarno pomoč za samozaposlene. Izjavo za pomoč bodo samozaposleni vložili prek eDavkov.

Kdo je upravičen do pomoči?

Upravičenec do pomoči za samozaposlene je oseba (samozaposleni, družbeniki in kmetje), ki je opravljala dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve tega zakona in dejavnosti zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah iz avgusta 2023.

Kdaj bo na voljo izjava?

Izjava, ki jo bo samozaposlenim potrebno predložiti za pomoč, bo upravičencem na voljo na eDavkih predvidoma 25. septembra, izjavo je treba vložiti do 30. septembra, prvo izplačilo pa bo izvedeno 10. oktobra. Ko bo izjava na voljo, bo Finančna uprava zavezance o tem tudi obvestila.

Kakšna bo višina pomoči?

Pomoč bo izplačana za mesece avgust, september, oktober, november in december 2023, ter znaša:

  • 1200 evrovna mesec za samozaposlene;
  • 760 evrov na mesecza samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije;
  • 1020 evrov na mesecza kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Kakšni so pogoji?

Do pomoči so sicer upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 glede na leto 2022 upadli za najmanj 50 odstotkov.

Če bo na podlagi dejanskih podatkov za leto 2023 ugotovljeno, da pogoj upada prihodkov ni bil izpolnjen, bo celotno prejeto pomoč potrebno vrniti.  

Kot pogoj je določeno tudi, da upravičena oseba na dan oddaje izjave nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, pobira davčni organ v višini 50 evrov ali več in ima predložene vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge.

Kaj še prinaša zakon o odpravi posledic naravnih nesreč s področja finančne uprave?

ZOPNN-F med ostalimi ukrepi zvišuje tudi višino neobdavčene enkratne solidarnostne pomoči na 10.000 evrov, uvedena je dodatna olajšava za donacije za leto 2023 za celoten znesek plačil za pomoč prizadetim v poplavah na račun Republike Slovenije.

Podrobnejše informacije

Podrobnejše informacije o ukrepu pomoči za samozaposlene kot tudi za druge novosti, ki jih je prinesla novela ZOPNN-F in spadajo v delovno pristojnost Finančne uprave Republike Slovenije, najdete tukaj.

Finančna uprava bo sproti z informacijami dopolnjevala tudi zbirko Pogostih vprašanj in odgovorov.

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj