Približuje se rok za koriščenje ukrepov nadomestila plač zaradi posledic naravne nesreče

Približuje se rok za koriščenje ukrepov nadomestila plač zaradi posledic naravne nesreče

29. 08. 2023

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 23. 8. 2023, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca Kunšek

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) je začel veljati 11. avgusta 2023 in določil možnosti ter roke za uveljavljanje pomoči gospodarstvu, povračil iz naslova nezmožnosti opravljanja dela ter glede drugih oblik pomoči za premostitev z ujmo povezanih nastalih gospodarskih težav.

Tako lahko delodajalci v skladu z 19. členom > ZOPNN-F posežejo po začasnem ukrepu nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče za tisti čas in tiste delavce, ki niso imeli možnosti prihoda na delo zaradi opravljanja nujnih ravnanj odpravljanja škode ali za zavarovanje življenja ali zdravja ljudi in živali ter odvračanje in preprečevanje škode zaradi posledic naravne nesreče.

Pri tem 21. člen ZOPNN-F določa, da mora delavec najpozneje v treh delovnih dneh od uveljavitve ZOPNN-F ali v treh delovnih dneh od nastanka razloga odsotnosti z dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile, obvestiti delodajalca. Ne glede na navedeno pa se šteje, da je delavec svojo dolžnost obveščanja že izpolnil, če je delavec o okoliščinah višje sile delodajalca obvestil pred uveljavitvijo ZOPNN-F t.j. pred 11. avgustom 2023.

Izplačana nadomestila plač delavcev, ki zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče ne morejo opravljati dela, bo delodajalcem Republika Slovenija povrnila v celoti. Zavod bo povračila teh nadomestil izplačeval mesečno, do zadnjega v mesecu za pretekli mesec, vendar le, če jih bo delodajalec izplačeval delavcem v neto vrednosti in poravnaval prispevke za socialna zavarovanja. Ukrep upravičenosti do povračila nadomestil plač iz tega naslova pa bo trajal od 3. avgusta 2023 do 31. decembra 2023.

Delodajalci, registrirani najpozneje na dan 2. avgust 2023, pa lahko koristijo tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo po 31. členu ZOPNN-F, če delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic poplav. Delodajalec lahko delavca napoti na začasno čakanje na delo najdlje do izteka obdobja ukrepa t.j. do 31. oktobra 2023, v kolikor ne bo podaljšanja ukrepa s sklepom Vlade RS do 31. decembra 2023. V tem primeru bo Republika Slovenija v skladu s 35. členom ZOPNN-F zagotovila delno povračilo nadomestila plače iz naslova čakanja na delo v višini 80 % nadomestila plače glede na višino povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za mesec maj 2023, ki pa zajema tudi vse davke in prispevke delodajalca (bruto II). V teh primerih bo Zavod izplačal nadomestila 10. dan meseca za pretekli mesec.

V skladu s 33. členom ZOPNN-F delodajalec pisno napoti delavca na začasno čakanje na delo. V pisnem napotilu določi čas začasnega čakanja na delo, možnosti in način poziva delavcu, da se predčasno vrne na delo, ter višino nadomestila plače. Delavec, ki je napoten na začasno čakanje na delo ohrani vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja in se mora na podlagi poziva delodajalca v kakršnikoli obliki vrniti na delo do sedem delovnih dni v tekočem mesecu, pri čemer mora delodajalec takšno zahtevo delavcu posredovati vsaj en dan pred vrnitvijo na delo. Če delavec v dogovoru z delodajalcem v času začasnega čakanja na delo izrabi pravico do letnega dopusta, ima za čas izrabe letnega dopusta pravico do nadomestila plače v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Če je bila plača delavca znižana zaradi določitve krajšega polnega delovnega časa pri delodajalcu, se za določitev osnove za nadomestilo plače za čas začasnega čakanja na delo upošteva plača ali osnova za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred določitvijo krajšega polnega delovnega časa.

Pravico do ukrepa nadomestila plač delavcev zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile in iz naslova napotitve na čakanje na delo zaradi posledic poplav v avgustu 2023 lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:

  • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2022 višji od 70 %,
  • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti spada v skupino K, in je imel na dan 3. avgust 2023 več kot deset zaposlenih,
  • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

V skladu z 22. členom ZOPNN-F lahko delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače zaradi višje sile z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) preko portala za delodajalce v 15 dneh od uveljavitve zakona t.j. do 28. avgusta 2023 oz. v 15 dneh od začetka odsotnosti delavca zaradi višje sile ali od napotitve delavca na začasno čakanje na delo. Ob tem mora delodajalec priložiti izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile z vsemi potrebnimi dokazili. Glede na to, da so roki kratki in ima marsikatero podjetje še težave z normalnim delovanjem pa Zavod poziva delodajalce, da je pomembno, da delodajalci predložijo vlogo pravočasno ter v primeru nezmožnosti predložitve celovite vloge, v vlogi to tudi posebej označijo.

Tudi v primeru uveljavljanja ukrepa povračila nadomestil za napotitev čakanja na delo delodajalec, ki ni v stečaju ali likvidacijskem postopku, predloži vlogo preko portala za delodajalce v 15 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo in vlogi v skladu z 38. členom ZOPNN-F priloži:

  • izjavo, za pravilnost katere kazensko in materialno odgovarja, da v obdobju, za katerega uveljavlja delno povračilo nadomestila plače, zaradi posledic poplav ne more zagotavljati dela delavcem,
  • dokazila o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo,
  • izjavo, da je zaposlenim do dneva vložitve vloge izplačal plačo in vsa nadomestila plače.

Zavod bo o vlogi odločil v 15 dneh od prejema popolne vloge z odločbo, zoper katero je možna pritožba na ministrstvo, pristojno za delo.

Ob izpolnitvi zakonskih pogojev ima delavec pravico do nadomestila plače tako iz naslova višje sile v višini kot je določena v ZDR-1 za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga t.j. v višini 80 odstotkov povprečne mesečne plače za polni delovni čas zadnjih treh mesecev, ki ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji.

Pri tem velja opozoriti, da delodajalec v obdobju prejemanja povračila iz obeh naslovov, ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, za katere je uveljavljal povračilo izplačanih nadomestil plače, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 3. avgustom 2023 in delodajalec ni uveljavil pravice do povračila izplačanih nadomestil plače iz tega naslova, niti delodajalec ne more uveljavljati povračila izplačanih nadomestil plače za delavca v času teka odpovednega roka, niti v primeru koriščenja nadomestila za čakanje na delo drugim zaposlenim odrejati nadurno dela. V nasprotju z navedenim mora namreč v skladu s 24. členom ZOPNN-F prejeta sredstva za takšnega delavca v celoti vrniti, prav tako pa mora vrniti tudi sredstva tisti delodajalec, nad katerim se je začel stečajni postopek v času prejemanja nadomestil ali po tem času.

Prav tako pa mora sredstva vrniti tudi tisti delodajalec, ki je prejel povračilo izplačanih nadomestil plače delavcev, ki zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče ne morejo opravljati dela, če je od 3. avgusta 2023 prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2023 oziroma za leto 2023. Tak delodajalec mora o tem obvestiti Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) v dveh mesecih po izplačilu in prejeta sredstva vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2).

Delavec se lahko v času začasnega čakanja na delo prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve in se lahko vključi v ukrepe, ki se zagotavljajo prijavljenim iskalcem zaposlitve v skladu z Zakonom o urejanju trg dela (ZUTD-1).

Za konec velja omeniti, da se ukrep nadomestil za napotitev čakanja na delo in ukrepa izvajanja aktivne politike zaposlovanja po 37. členu ZOPNN-F ter uresničevanja pravic iz naslova socialnih zavarovanj po 36. členu ZOPNN-F medsebojno izključujejo oz. začasno mirujejo. V skladu z 41. členom ZOPNN-F pa seznam prejemnikov povračila nadomestila plače in podatki o višini prejetega delnega povračila nadomestila plače predstavljajo informacijo javnega značaja in bodo javno objavljeni na spletni strani Zavoda.

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj