Javni poziv 106FS-PO23 - Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Javni poziv 106FS-PO23 - Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

29. 08. 2023

4 0
Koristnost članka
4 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 92, Datum: 25. 8. 2023, Stran: 1610

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna spodbuda) za poslovne subjekte v obliki nepovratnih sredstev, dodeljenih po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe. Poslovni subjekti so vsi subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov od A do N, ki bodo v celoti izvedeni od 1. 1. 2023 do objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa.

Ukrepi javnega poziva: Ukrepi, za katere se prizna nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu so:

 • A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
 • B - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
 • C - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
 • D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
 • E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
 • H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
 • I - optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
 • J - zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
 • K - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • L - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
 • M - uvedba sistema upravljanja z energijo.,
 • N - energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

Nepovratne finančne spodbude so lahko dodeljene:

 • za ukrepe od A do D le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010 oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 150. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ-1) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu;
 • za ukrepe od E do N pa mora biti uporabno dovoljenje za stavbo izdano pred 1. 1. 2023.

Nepovratne finančne spodbude ni mogoče dodeliti za prenovo stavb oziroma delov stavb:

 • namenjenih nadaljnji prodaji na trgu in/ali
 • stavb, ki ne predstavljajo poslovnega premoženja, s katerim lastnik opravlja gospodarsko dejavnost.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 6.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Vlagatelji lahko vložijo vloge na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije: Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po telefonu na številki: (01) 241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

Razpisna dokumentacija: Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na zgoraj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj