Položaj žensk v svetu in obeti v prihodnje

Položaj žensk v svetu in obeti v prihodnje

22. 08. 2023

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: MPI Vrelec Rogaška Slatina d.o.o., Avtorica: Branka Aralica, e-naslov: branka.aralica@siol.net

V poslovnem svetu se spreminjajo odnosi, načini poslovanja in s tem se spreminja tudi položaj žensk. Veliko govorimo o prazniku žensk, materinskem dnevu, veliko je govora o ženskah v poslovnem svetu, podjetništvu…

Kratka zgodovina žensk v poslu

Prve pisane dokumente o podjetnicah zasledimo že 1870 pr. n. št. v mestu Assur na severu Iraka. Ženske so že takrat imele pomembno vlogo pri trgovskih mrežah, ki so cvetele v regiji; torej že takrat poslovanje ni bilo izključno moška domena.

Mnogim neznana ženska Margaret Hardenbroeck je postala pomembna poslovna agentka v New Yorku v drugi polovici 17. stoletja. Njena dejavnost je bila upravljanje dolgov med Nizozemsko in kolonijami in tako je postala najbogatejša ženska v New Yorku.

Konec 19. stoletja rojeno Coco Chanel uvršča svet med najbolj vplivne ženske sveta. Zaslužna je za revolucijo ženskega modnega sveta: od modnih pokrival, male črne oblekice, brezčasnega parfuma Chanel No.5 in znana po svoji znameniti izjavi: »Ženska brez parfuma je ženska brez prihodnosti.«

Leta 1973 je bila na primer samo ena ženska direktorica podjetja Fortune 500, Katharine Graham. V tem času je bilo le 38% delovne sile v ZDA žensk. Leta 2019 se je to število povečalo na 46,2 %.

Zdaj, prvič doslej, ženske direktorice vodijo več kot 10% podjetja Fortune 500 – to je skupaj 53 žensk. Ta napredek je vsekakor dobra stvar, čeprav bi lahko trdili, da je 53 od 500 še vedno šokanten.

Kako pa v Sloveniji

Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do leta 2030 (v nadaljnjem besedilu: ReNPEMŽM 2030) je strateški dokument Vlade Republike Slovenije, ki v uvodu (v nadaljnjem besedilu: Vlada RS) določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik za uresničevanje enakih možnosti žensk in moških na posameznih področjih življenja v Republiki Sloveniji za obdobje od 2021 do 2030. Spodbujanje in ustvarjanje enakih možnosti je predvsem naloga vlade in ministrstev, ki v okviru svojih pristojnosti vsako na svojem delovnem področju sprejemajo ukrepe za uresničevanje ciljev, opredeljenih v resoluciji. Novi programski dokument predstavlja vladne (resorne) politike in ukrepe, ki vključujejo vidik spola oziroma enake možnosti žensk in moških kot horizontalno temo.

V skladu z zakonsko določitvijo obveznih vsebin nacionalnega programa ReNPEMŽM 2030 določa cilje in ukrepe temeljnih politik enakih možnosti žensk in moških predvsem na naslednjih ključnih področjih družbenega življenja:

 • delovna razmerja, družinska razmerja, socialno varstvo: odpravljanje vrzeli med spoloma ter zagotavljanje enake ekonomske neodvisnosti žensk in moških;
 • izobraževanje: zmanjšanje neenakosti žensk in moških ter preseganje stereotipnih družbenih vlog;
 • zdravje: izboljšanje zdravja žensk in zmanjšanje neenakosti v zdravju med moškimi in ženskami;
 • nasilje nad ženskami: preprečevanje in boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in dekleti;
 • mesta odločanja: spodbujanje uravnotežene zastopanosti žensk in moških;
 • zunanje zadeve: spodbujanje enakosti spolov in uresničevanje pravic žensk po svetu.

Na vsakem izmed šestih tematskih področij je podan opis vsebinske problematike: vsebinska izhodišča izhajajo predvsem iz zavez Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ter drugih temeljnih strateških usmeritev s področja enakih možnosti žensk in moških. Predstavljeni so podatki o stanju v zvezi s položajem žensk in moških v družbi, opredeljeni temeljni cilji in ukrepi, ki jih bodo izvajali posamezni nosilci ukrepov, ter navedeni ustrezni kazalniki.

Nosilci nalog so ministrstva in drugi organi, ki v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za enakost spolov, to je v času sprejema dokumenta Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ), skrbijo za uresničevanje ciljev in izvajanje ukrepov, opre Splošni cilji nacionalnega programa, ki izhajajo iz položaja žensk in moških v Republiki Sloveniji, so:

 • zmanjšanje vrzeli med spoloma na vseh področjih družbenega življenja, zlasti pri zaposlovanju, izobraževanju, zdravju in socialnem položaju;
 • lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega oziroma družinskega življenja;
 • preseganje stereotipov in seksističnih ter diskriminatornih ravnanj, ki poglabljajo neenakosti med spoloma;
 • uravnotežena zastopanost spolov na mestih odločanja;
 • ničelna strpnost do nasilja nad ženskami in dekleti oziroma nasilja zaradi spola, učinkovita pravna pomoč in sankcioniranje storilcev;
 • opolnomočenje oziroma krepitev moči žensk in deklet ter enakosti spolov v mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, v mednarodnih operacijah in misijah, drugih prizadevanjih za mir in drugih mednarodnih okvirih.

Z navedenimi cilji želimo zagotavljati:

 • uresničevanje/izvajanje nacionalnih in mednarodnih zavez v skladu s pravnim redom Republike Slovenije, ki se nanašajo na enakost spolov in varstvo pred diskriminacijo zaradi spola;
 • varstvo človekovih pravic in njihovo spoštovanje ter krepitev načela enakosti in enakih možnosti za vse, ne glede na spol in druge osebne okoliščine;
 • nediskriminatorno družbeno okolje, v katerem bo mogoče usklajevati plačano delo, skrbstvene obveznosti in prostočasne aktivnosti v vseh življenjskih obdobjih;
 • bolj pravično družbo, ki bo bolj uravnotežena po spolu glede porazdelitve moči pri odločanju in enakega dostopa do finančnih in človeških virov;
 • sprejemanje odločitev v družbi, ki bo bolj vključujoča in bo spodbujala vključevanje vseh, tudi ranljivih skupin žensk in moških;
 • trajnostni in vključujoči gospodarski razvoj, ki bo omogočal razvoj znanja in spretnosti za kakovostno življenje in delo vsem, ne glede na spol in druge osebne okoliščine;
 • bolj kakovostno ter dostojno življenje za vse prebivalke in prebivalce Slovenije, tudi v kontekstu izzivov, ki jih prinašajo demografske spremembe.

Več o tem

Viri:

 • The current landscape for women in business - FutureLearn
 • Hult Internatioanal Business School (Katie Reynolds)
 • (Alison Rose Review of Female Entrepreneurship, HM Treasury 2023)
 • Vlada RS: Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj