Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

08. 08. 2023

2 2
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 86, Datum: 4. 8. 2023, Stran: 1513

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma.

V Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (Uradni list RS, št. 123/22, 135/22 in 32/23) se v točki 1. Pravne podlage na koncu osme alineje črta vejica ter doda naslednje besedilo:

»in Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, potrjen na Vladi RS s sklepom št. 41000-8/2023/2 z dne 10. 7. 2023,«.

Prvi in drugi odstavek točke 8. Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa se spremenita tako, da se glasita:

»Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 58.000.000,00 EUR, od tega:

  • za sklop 1: 18.000.000,00 EUR in
  • za sklop 2: 40.000.000,00 EUR.

Okvirna dinamika izplačil sredstev po letih:

Proračunska postavka

SKLOP

Leto 2023

(v EUR)

Leto 2024

(v EUR)

Leto 2025

(v EUR)

Leto 2026

(v EUR)

SKUPAJ

(v EUR)

PP 221455 - C3K11IB -

Trajnostni razvoj slovenskega

turizma - Dvig kakovosti

nastanitvenih turističnih

kapacitet - NOO-MGRT

1.

4.034.482,76

7.758.620,69

3.103.448,28

3.103.448,27

18.000.000,00

 

2.

8.965.517,24

17.241.379,31

6.896.551,72

6.896.551,73

40.000.000,00

Skupaj

 

13.000.000,00

25.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

58.000.000,00

«

Prvi odstavek točke 12. Roki in način prijave na javni razpis se spremeni tako, da se glasi:

»Rok za oddajo vlog je 19. 12. 2022.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj